Motie Milieu en bewoners niet duperen


14 april 2016

Motie 45/2016

De raad van de gemeente Utrecht, bijeen op 14 april ter bespreking van de problemen met stadsverwarming,

Constaterende dat:

 • Eneco in mei 2015 te kennen heeft gegeven het opwekkingsrendement van 177% van haar stadsverwarmingscentrale niet meer te kunnen halen;
 • het college heeft aangegeven dat deze informatie verkeerd op waarde is geschat, - Pas op 19 februari door B&W het besluit is genomen om met het forfaitaire rendement te gaan rekenen;
 • niet alleen de gemeente maar ook bouwers en projectontwikkelaars ruim voor 19 februari 2016 op de hoogte waren van het feit dat het opwekkingsrendement niet meer gehaald werd, getuige de vragen die binnenkwamen bij de gemeente en de melding die in de software voor de berekening van EPC's werd getoond;
 • in de brief (12-04-2016) van het college een nieuw juridisch advies wordt aangekondigd en niet primair de voorkeur wordt uitgesproken dat de betreffende woningen aan de duurzaamheidseis dienen te voldoen maar eerst nog een juridisch advies af te wachten.

Overwegende dat:

 • het verkeerd berekenen van een EPC (door gebruik te maken van een te hoog opwekkingsrendement voor stadsverwarming) betekent dat een woning over de hele levensduur een hoger energiegebruik heeft;
 • een hoger energieverbruik hogere energielasten met zich meebrengt voor (toekomstige)woningeigenaren;
 • minder duurzame woningen tevens consequenties heeft voor het Energieplan en de duurzaamheidsambities voor de stad Utrecht;
 • het college aangeeft (Raadsbrief 12-04-2016) dat toekomstige bewoners zo min mogelijk gevolgen ondervinden van eventuele maatregelen die zij wenst te nemen.

Draagt het college op:

 • in principe geen omgevingsvergunningen meer te verstrekken indien daarbij gebruik wordt gemaakt van een opwekkingsrendement dat boven de forfaitaire waarde van 110% ligt;
 • dit ook van toepassing is op vergunningaanvragen die voor 19 februari 2016 zijn ingediend en waarover nog geen besluit is genomen;
 • primaire voorkeur uit te spreken voor het (alsnog) realiseren van duurzame woningen, ongeacht de juridische second opinion die nog plaatsvindt;
 • derhalve met betrokken projectontwikkelaars en Eneco mee te denken over oplossingen voor een eventueel EPC-gat en hierbij als uitgangspunt te nemen dat eventuele (financiĆ«le) consequenties niet worden afgewenteld op bewoners.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jolande Uringa (ChristenUnie)
Eva van Esch (Partij voor de Dieren)
Ruben Post (PvdA)
Matthijs Sienot (D66)
Sander van Waveren (CDA)
Reinhild Freitag (S&S)


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen