Motie Niet stoken voor de buiten­lucht!


10 november 2016

Motie 223/2016 Programmabegroting 2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 10 november 2016 ter bespreking van de Programmabegroting 2017,

Constaterende dat:

  • Utrecht klimaatneutraal wil zijn in 2030;
  • Terrasverwarmers apparaten zijn die energie verstoken om de buitenlucht op te warmen;
  • Men hiermee dus letterlijk direct en indirect bezig is met opwarming van de aarde;
  • Terrasverwarmers in het oog springende verspillers zijn waarvoor prima alternatieven bestaan.

Overwegende dat:

  • Door terrasverwarmers niet meer te gebruiken grote winst te behalen valt voor het klimaat;
  • Het in de precarioverordening opnemen van een apart tarief voor apparaten voor terrasverwarming mogelijk zou kunnen;
  • In het vergunningenbeleid ook nog andere mogelijkheden kunnen liggen om te ontmoedigen dat terrasverwarming wordt gebruikt in de horeca.

Roept het college op om:

  • Samen met ondernemersverenigingen in zo breed mogelijke zin te onderzoeken welke mogelijkheden de gemeente heeft om terrasverwarmers in Utrecht te ontmoedigen;
  • Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek een plan van aanpak voor te leggen aan de raad, zodat in 2018 alle mogelijke middelen worden ingezet om te zorgen dat er geen energie meer wordt verbruikt voor verwarming van de buitenlucht;
  • Tegelijkertijd de alternatieven voor terrasverwarming actief onder de aandacht van Utrechtse horeca-ondernemers te brengen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen