Motie Vervolg­traject Ruim­te­lijke Strategie


8 december 2016

Motie 256/2016

De Raad van de gemeente Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 8 december 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Ruimtelijke Strategie en Investeringsstrategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!’

Overwegende:

  • Dat de Ruimtelijke Strategie de keuze maakt voor verdichting en gezonde verstedelijking;
  • Dat de Ruimtelijke Strategie zich voornamelijk concentreert op bouwen en wonen, maar dat verdichting meer kwesties met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld energie-infrastructuur en klimaat adaptatie in relatie tot de ondergrond; duurzaamheid en biodiversiteit in relatie tot bouwen;
  • Dat al deze aspecten ruimte vragen en dat een helder afwegingskader daarbij onontbeerlijk is;
  • Dat het College wettelijk verplicht is om in het kader van de nieuwe omgevingswet een omgevingsvisie te maken.

Draagt het College op:

  • om in de omgevingsvisie die naar de raad gestuurd wordt, ook de duurzaamheidsaspecten en sociale aspecten mee te nemen, zoals klimaatadaptatie, circulariteit, biodiversiteit, behalen van de energiedoelstellingen, beschermen van de bodem- en waterkwaliteit; en sociale woningbouw, perspectief op wonen, werk en opleiding, en diversiteit in woonvormen en leefwijzen;
  • en daarbij helder te maken hoe de afweging tussen deze aspecten tot stand gaat komen.

Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen