Motie Nu actie voor meer betaalbare woningen


16 september 2021

Motie 294/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 16 september 2021.

Constaterende dat:

1. Op zondag 12 september circa 15.000 mensen in Amsterdam demonstreerden tegen de wooncrisis;

2. In Utrecht de gevolgen van de wooncrisis enorm zijn. De wachttijden voor sociale huur zijn meer dan 10 jaar, huurwoningen in de vrije sector zijn voor mensen met een middeninkomen vrijwel onbetaalbaar, er is een groot tekort aan studentenwoningen en koopprijzen stijgen ieder jaar fors.

  Overwegende dat:

  1. Iedereen recht heeft op een betaalbaar huis;

  2. Veel problemen in Utrecht mede het gevolg zijn van landelijke regels:

  A. In 2020 werd ruim een derde van de bestaande woningen opgekocht door beleggers, wat koopprijzen opdrijft. Het opkopen van woningen is aantrekkelijk mede door het ontbreken van eerlijke belastingen voor beleggers.

  B. Er is een tekort aan sociale huurwoningen, maar Utrechtse wooncorporaties betalen zo’n € 165 miljoen aan verhuurder- en ATAD-heffingen en kunnen door deze lasten in de regio circa 3.500 minder sociale huurwoningen bouwen;

  3. Het onacceptabel is dat landelijk beleid vooral goed werkt voor woningbezitters en speculanten, terwijl mensen met een sociale huurwoning en starters zonder rijke ouders de rekening betalen;

  4. De bouwstenen voor een regeerakkoord nog onvoldoende hoop geven op een fundamentele verbetering. De bouwstenen gaan alleen in op meer nieuwbouw en opkoopbescherming en niet op de noodzakelijke invoering van regels over betaalbare huurprijzen en de hervorming van belastingen.

   Draagt het college op:

   1. De boodschap over te brengen aan de huidige minister van BZK en aan onderhandelaars over een regeerakkoord dat Utrecht snel stevige landelijke maatregelen nodig heeft in de strijd voor meer betaalbare woningen. Daarbij aan te dringen op:

   A. Het afschaffen van de verhuurderheffing om snellere verduurzaming en meer nieuwbouw van sociale huurwoningen mogelijk te maken.

   B. Het maximeren van huurprijzen en huurprijsstijgingen in de particuliere sector, bijvoorbeeld door het doortrekken van het woningwaarderingsstelsel naar de middenhuur.

   C. Meer mogelijkheden geven aan grote steden om het opkopen van woningen door (buitenlandse) beleggers aan banden te leggen.

   D. Een plan om het enorme tekort aan studentenwoningen aan te pakken

   E. Het hervormen van het belastingstelsel, waaronder het belasten van huisjesmelkers, het versneld afbouwen van de hypotheekrente-aftrek en het afschaffen van de belastingvrije schenking (de jubelton).

    En gaat over tot de orde van de dag.

    Floor de Koning, GroenLinks
    Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
    Bulent Isik, PvdA
    Maarten Koning, D66
    Ismail El Abassi, DENK
    Eva Oosters, Student & Starter


    Status

    Aangenomen

    Voor

    Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GroenLinks, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA

    Tegen

    PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA, SBU, VVD