Motie Onderzoek de samenhang tussen groen én stede­lijke ontwik­keling, mobi­liteit en energie


17 september 2020

Motie 286/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 17 september 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Aangepast beoordelingskader Ruimtelijk-Economisch Programma (REP) en contour REP als onderzoeksagenda,

Constaterende dat:

  • De Contour REP onderzoeksvragen bevat voor regionale ruimtelijke ontwikkeling, als onderzoeksagenda voor de volgende fase;
  • - Hierbij wordt vastgelegd dat de bestuurstafel Groen nadenkt over de onderzoeksvragen: “In samenhang met de te maken keuzes op verstedelijking, mobiliteit en energie: wat doet dat met de vraag naar groen en landschap, natuur en recreatie? Hoe kan de schaalsprong van het landschap gelijk opgaan met en gekoppeld worden aan de schaalsprong van verstedelijking en mobiliteit?”

Overwegende dat:

  • Het belangrijk is na te denken over de samenhang tussen ruimteclaims op het gebied van verstedelijking, mobiliteit, energie en groen & landschap;
  • Antwoorden op deze onderzoeksvragen niet alleen gezocht moeten worden aan de bestuurstafel Groen, maar juist ook aan alle andere bestuurstafels, het gaat immers om samenhang;

Verzoekt het college:

  • Zich in te zetten om in overleg met de U16 ervoor te zorgen dat in de Contour REP aan de onderzoeksvragen voor de bestuurstafels van de andere pijlers naast ‘Groen en Landschap’, een vergelijkbare onderzoeksvraag toegevoegd wordt die ingaat op de samenhang tussen groen en de andere pijlers. Bijvoorbeeld:

Aan de onderzoeksvragen over wonen op pagina 41:

  • Wat doen keuzes op het gebied van wonen met de vraag naar groen en landschap, natuur en recreatie? Hoe kan de schaalsprong van wonen gelijk opgaan met en gekoppeld worden aan een gelijke schaalsprong van groen, landschap en natuur?

Aan de onderzoeksvragen over werken op pagina 46:

  • Wat doen keuzes op het gebied van werken met de vraag naar groen en landschap, natuur en recreatie? Hoe kan de schaalsprong van werken gelijk opgaan met en gekoppeld worden aan een gelijke schaalsprong van groen, landschap en natuur?

Aan de onderzoeksvragen over vitale kernen op pagina 51:

  • Wat doen keuzes op het gebied van vitale kernen met de vraag naar groen en landschap, natuur en recreatie?

Aan de onderzoeksvragen over mobiliteit op pagina 59:

  • Wat doen keuzes op het gebied van mobiliteit met de vraag naar groen en landschap, natuur en recreatie? Hoe kan de schaalsprong van mobiliteit gelijk opgaan met en gekoppeld worden aan een gelijke schaalsprong van groen, landschap en natuur?

Aan de onderzoeksvragen over energie op pagina 60:

  • Wat doen keuzes op het gebied van energie met de vraag naar groen en landschap, natuur en recreatie? Hoe kan de schaalsprong van energie gelijk opgaan met en gekoppeld worden aan een gelijke schaalsprong van groen, landschap en natuur?

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GL, CU, PvdA

Tegen

PVV, S&S, CDA, SBU, Denk, D66, VVD