Motie Onderzoek fiets­snelweg van Amsterdam naar Utrecht


11 juli 2019

Motie 144/2019

Constaterende dat:

- Het college in de conceptambitie voor het regionale fietsnetwerk geen route heeft opgenomen die vanuit Amsterdam richting Utrecht gaat;
- Het de doelstelling van het kabinet is om het aandeel van de verplaatsingen onder de 15 kilometer dat met de fiets gaat te laten groeien;
- Het kabinet heeft aangegeven fietsinfrastructuur waarmee ze regionale projecten maximaal 40 procent wil mee cofinancieren;
- De fietsersbond heeft aangegeven voorstander te zijn van een fietsroute van Amsterdam naar Utrecht;

Overwegende dat:

- De provincie heeft aangegeven dat deze fietsroute wel op de lijst staat van aan te leggen snelfietsroutes;
- Het kabinet heeft aangegeven dat een koppeling met woon werkverkeer van belang is in haar prioritering;
- Fietsen een goedkope, duurzame en gezonde manier is om je mee te verplaatsen;
- Een aanleg van dergelijke fietsroute Lage Weide, als belangrijke werklocatie, zou kunnen ontsluiten voor het fietsverkeer;
- in het coalitieakkoord al de wens is opgenomen om nieuwe verbindingen vanuit Zuilen en Overvecht naar Lage Weide te onderzoeken;
- Vooruitlopend op realisatie daarvan ook bestaande verbindingen verbeterd kunnen worden, dit kan zo veel mogelijk via bestaande routes en daarmee niet ten koste van groen;
- Het fietspad langs de Demkabrug nu veel te wensen over laat;
- Lage Weide een belangrijke werklocatie is en nu met name vanuit Overvecht en Zuilen slecht bereikbaar is per fiets;

Draagt het college op om:

- Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een snelfietsroute aan te leggen van Amsterdam naar Utrecht en hierin wanneer dit bijdraagt gezamenlijk op te trekken met provincie, de rijksoverheid en de (vervoers-)regio Amsterdam;
- Tevens te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit te combineren met het beter toegankelijke maken van Lage Weide per fiets, zoals 'a het aanleggen van een sterkere fietsverbinding bij de Demkabrug.

Susanne Schilderman, D66
Maarten van Heuven, PvdD
Jan Wijmenga, CU
Tim Schipper, SP
Sander van Waveren, CDA
Tim Homan, S&S
Thijs Weistra, Groenlinks


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)