Motie Ontwik­keling vierkante meters groen en blauw inzich­telijk


8 juli 2021

Motie 183/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, gezien het raadsvoorstel Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2021 d.d. 8 juli 2021 kenmerk 8799314.

Constaterende dat:

  • Mede op het verzoek van de Partij voor de Dieren sinds een aantal jaar het aantal vierkante meters groen in de stad wordt gemonitord, met als streven ook aan de adviesnorm van 75 vierkante meter openbaar toegankelijk groen per huishouden te voldoen;
  • Het college ook de vierkante meters water meetelt in de indicator hoeveelheid (m2) groen per huishouden in de stad;
  • In een bijzin van het duurzaamheidsverslag 2020 terug te vinden is dat het aantal m2 groen per huishouden 68m2 was, maar dit in deze voorjaarsnota niet te zien is omdat hier alleen het totaal aan groen en water van 106m2 gerapporteerd is, waardoor dus in de P&C-documenten moeilijker te controleren is hoe Utrecht op weg is naar het behalen van de norm van 75m2 groen per huishouden;
  • Het college het niet wenselijk noemt om het aantal m2 groen en m2 water apart van elkaar te rapporteren omdat "het gekoppeld is en ze samen kwaliteit vormen";
  • De cijfers over de hoeveelheid groen en water in de stad al bekend zijn en het dus geen extra inzet vergt om deze beide op te schrijven in de P&C-cyclus;

Overwegende dat:

  • De diersoorten die schuilplaatsen vinden in een groene dan wel een blauwe omgeving van elkaar verschillen;
  • De waarde voor biodiversiteit en gezondheid van bijvoorbeeld een kanaal niet te vergelijken is met die van een stuk hooiland of ander groen;
  • De waarde voor biodiversiteit, klimaat en mensen voor groen en blauw verschilt, en de kwaliteit afzonderlijk van elkaar dient te worden beschouwd
  • Als groen en blauw afzonderlijk in indicatoren gemonitord zouden worden, dit inzicht geeft hoe de ontwikkeling van de stad invloed heeft op de waardes en functies van groen en water, en dat het alsnog mogelijk is om beide getallen bij elkaar op te tellen voor het totaaloverzicht.

Roept het college op:

  • Om vanaf de eerstvolgende programmabegroting de indicator voor de hoeveelheid openbaar groen en water per huishouden in de stad op te splitsen in het aantal m2 groen en het aantal m2 water.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, Partij van de Arbeid


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, SBU, PvdA, VVD

Tegen

GL, Denk, CU, D66

Lees onze andere moties

Motie Wonen in leegstaande winkelpanden

Lees verder

Motie Tijd voor Plan B: klimaatneutraal doe je zo

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer