Motie Ook eerlijke door­re­kening bij afval­stof­fen­heffing


9 november 2023

Motie 416/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 november 2023, ter bespreking van de Programmabegroting 2024,

Constaterende dat:

1. Het college voorstelt om een differentiatie van afvalstoffenheffing tussen één-, twee-, drie- en meerpersoonshuishoudens aan te brengen;

2. De Raad in motie 21/M360 heeft uitgesproken dat het principe "de vervuiler betaalt" moet worden gehanteerd bij het vaststellen van tarieven;

3. Hierdoor huishoudens bestaande uit één en meerdere persoonshuishoudens er financieel het meest op vooruit zullen gaan;

4. Er een dringende woningnood heerst onder de doelgroep die bestaat uit 1- en 2-persoonshuishoudens.

Overwegende dat:

1. In Utrecht nog steeds veel huisjesmelkers actief zijn die onwettige praktijken hanteren, waaronder het vragen van hoge huurprijzen, doorrekening van gemeentelijke belastingen bestemd voor de verhuurder, verwaarlozing van onderhoud, illegale onderverhuur, intimidatie van huurders en onrechtmatige beëindiging van huurcontracten;

2. Huurders hier vaak niet tegen op durven treden omdat ze blij zijn dat ze überhaupt een woning kunnen vinden;

3. Dat afvalstoffenheffingen en doorrekeningen daarvan expliciet niet in het huurcontract horen te staan;

4. Er al veel meldingen zijn gedaan van huisjesmelkers die zich niet behoorlijk gedragen ten opzichte van hun huurders en dat deze meldingen blijven bestaan;

5. Het huurteam waardevolle diensten levert aan huurders, zoals conflictbemiddeling, juridische ondersteuning, huurprijs controle en informatieverstrekking;

6. Het risico bestaat dat huiseigenaren een te grote of onrechtmatige afvalstoffenheffing zullen doorrekenen aan huurders.

Draagt het college op om:

1. Actief te informeren aan zowel verhuurders als huurders met betrekking tot de doorberekening van de afvalstoffenheffing;

2. Ervoor te zorgen dat zowel de gemeente als de Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht (BghU) gelijke informatie verstrekken, in overeenstemming met de principes van goed verhuurderschap;

3. Het Huurteam een blijvend actieve rol te laten vervullen in het waarborgen van de juiste doorberekening van de afvalstoffenheffing en het verstrekken van de juiste hulp;

4 De raad hierover te informeren in Q2.

Esma Kendir, Student & Starter
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, BIJ1


Status

Overgenomen

Voor

Tegen