Motie Pak groen­blauw erfgoed op


6 april 2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 april 2023 Raadsvoorstel Verordening Erfgoed en Raadsbrief Actieagenda Erfgoed 2023-2024

Constaterende dat:

  1. De uitvoering van alle wettelijke taken, reguliere werkzaamheden én alle moties en wensen niet binnen de huidige begroting en capaciteit van Erfgoed passen
  2. De Inventarisatie groen en blauw erfgoed dientengevolge nog geen uitvoeringsdatum heeft gekregen

Overwegende dat:

  1. Meer inzicht in welke parken en wateren onderdeel uitmaken van Utrechts erfgoed van belang is en de monumentenstatus van groen en blauw bijdraagt aan betere bescherming
  2. De wethouder in de commissie aangaf de inventarisatie van groen en blauw erfgoed belangrijk te vinden maar ook geen toezegging deed wanneer die inventarisatie wel van start zal gaan

Draagt het college op:

  1. Hoge prioriteit te geven aan de Inventarisatie van groen en blauw erfgoed en hiermee van start te gaan zodra er ruimte vrijkomt binnen de huidige begroting en capaciteit van Erfgoed

En gaat over tot de orde van de dag

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, VVD, Denk, SBU, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Tegen

PvdA, D66, CU, GL, CDA, S&S