Motie Renoveren aan de Jan van Galen­straat


11 mei 2023

Constaterende dat:

 1. Er al geruime tijd wordt gesproken over plannen aan de Jan van Galenstraat, naar aanleiding van het plan van de eigenaar om de woningen te slopen en te vervangen voor nieuwe woningen en een supermarkt;
 2. In de Raadsbrief Scenario's herontwikkeling Jan van Galen zeven scenario's aan de raad zijn voorgelegd;

Overwegende dat:

 1. Bij renovatie er geen supermarkt komt en de verkeersaanzuigende werking hiervan niet hoeft te worden gevreesd en de vier bomen aan de Kardinaal de Jongweg die behoren tot de stedelijke hoofdgroenstructuur kunnen worden gespaard;
 2. Renovatie ook als voordeel heeft dat een wijziging van het bestemmingsplan niet noodzakelijk is en een verdere uitwerking veel sneller dan de andere scenario’s kan plaatsvinden;
 3. Een groot aantal bewoners en omwonenden heeft aangegeven voor de woningen aan de
  Jan van Galenstraat en de Van Ginnekenlaan renovatie te prefereren, en bovendien geen enkele behoefte heeft aan de komst van een supermarkt;
 4. De noodzaak of behoefte aan een extra supermarktvoorziening in dit deel van de stad nergens uit blijkt;
 5. De meeste voorgelegde scenario's onvoldoende zijn uitgewerkt en onduidelijk blijft op grond waarvan een beoordeling van plussen en minnen van een aantal scenario’s heeft plaatsgevonden;
 6. Niet is uitgesloten dat een business case behorende bij scenario 3 (renovatie) haalbaar is, maar hooguit als ‘onzeker’ wordt omschreven;
 7. De buurtvereniging aangeeft zich onvoldoende in de tot nu ontwikkelde plannen te herkennen en aangeeft teleurgesteld te zijn over de voortgang van het project;

Draagt het college op:

 1. Bij de ontwikkeling van de Jan van Galenstraat en omgeving scenario 3 (renovatie) als uitgangspunt te nemen;
 2. De raad in Q4 2023 over de voortgang te informeren, alsmede over het betrekken van bewoners en over hoe de businesscase sluitend gemaakt wordt.


Status

Ingediend

Voor

Tegen