Motie Niet expe­ri­men­teren met 'slimme tech­no­logie' bij came­ra­toe­zicht


11 mei 2023

Motie 101/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 april 2023, ter bespreking van Beleidskader Cameratoezicht 2022-2026.

Constaterende dat:

1. De gemeente Utrecht camera’s inzet voor verschillende doelen;

2. Het primaire doel van openbare orde camera’s is het (ondersteunen van) de handhaving van de openbare orde, inclusief het voorkomen van strafbare feiten;

3. In 2023 de gemeente bij de inzet van deze camera's start met kleinschalige experimenten met ‘slimme software/technologieën' om de privacy, effectiviteit en efficiency te vergroten;

Overwegende dat:

1. Vaak wordt gedacht dat gegevens uit deze software en technologieën objectief en neutraal zijn, maar o.a. Amnesty International toont aan dat dit niet klopt: vooroordelen en stereotypen bij de mensen die de algoritmes en systemen maken beïnvloeden de gegevens. Dat kan leiden tot discriminerende uitkomsten met hogere risicoscores voor bepaalde maatschappelijke bevolkingsgroepen;

2. Technologische experimenten als deze vallen binnen een bredere trend van predictive policing waarin overheden steeds meer maatregelen nemen waarvan zij denken dat ze toekomstige risico's en gevaren uitsluiten of verkleinen;

3. De algemene aanname die ten grondslag ligt aan het gebruik van predictive policing is dat deze systemen gunstig zijn voor de politie omdat misdaadbestrijding effectiever en efficiënter wordt, wat uiteindelijk zal resulteren in een veiligere samenleving. Echter is er geen bewijs dat het uiteindelijk leidt tot minder criminaliteit;

4. Het gebruik van predictive policing verschillende bias risico's met zich meebrengt, waaronder etnisch profileren;

5. Deze risico’s niet slechts hypothetisch zijn maar aantoonbaar in de praktijk al meerdere malen daadwerkelijk tot etnisch profileren en discriminatie en hebben geleid;

6. Data Protection Impact Assessment (DPIA) en een ethisch assessment niet voldoende garanderen of bias in deze technologieën is uitgesloten;

7. Zolang dit risico op bias en etnisch profileren nog bestaat en regelmatig mensen raakt, het onverantwoord is om gebruik te maken van slimme software en -technologieën;

Draagt het college op:

1. Niet te experimenteren met slimme software en slimme technologieën, zoals bewegings- en geluidssensoren, gezichtsherkenning en/of algoritmes, bij de inzet van openbare orde camera’s.

En gaat over tot de orde van de dag

Stevie Nolten, Utrecht BIJ1
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK


Status

Verworpen

Voor

Bij1, Denk, Partij voor de Dieren

Tegen

Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, ChristenUnie, PvdA, VVD, D66