Motie Perma­nente fiets­par­keer­plekken bij het Munt­gebouw


16 juni 2022

Motie 140/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 16 juni 2022 ter bespreking van het bestemmingsplan Het Muntgebouw

Constaterende dat:

- In het ontwerp fietsparkeerplekken worden gerealiseerd, zijnde 220 plekken in kelder voor kantoorgebruikers en 65 plekken op maaiveld voor horecabezoekers

- Er in de toekomst meer activiteiten zullen plaatsvinden in het Muntgebouw, waaronder uitbreiding van de horeca

- De tijdelijke horeca nu al veel lokale bezoekers trekt en dit leidt tot veel en verkeerd gestalde fietsen op trottoirs, bermen en tegen hekken, en daarmee ook tot overlast voor de omgeving

  Overwegende dat:

  - Utrecht zich profileert als fietsstad en zich hierin ook verder ontwikkelt in het kader van duurzaamheid en gezondheid.

  - Genoeg fietsparkeerplekken hierbij een voorwaarde zijn, zodat de fietsen juist gestald kunnen worden. Nu en in de toekomst

  - Het aantal (horeca)bezoekers van Het Muntgebouw zal groeien en daarmee het aantal fietsparkeerplekken toekomstbestendig moet zijn. Utrecht moet daarin ambitie tonen

  - De leefbaarheid van de omgeving voor bewoners voldoende in het oog gehouden moet worden

   Draagt het college op om:

   - Met de ontwikkelaar overeen te komen minimaal substantieel meer, en wel zoveel mogelijk als nodig om overlast en verkeerde stalling te minimaliseren, fietsparkeerplekken op het maaiveld te realiseren. Niet in het groen, maar bijvoorbeeld door het opheffen van enkele autoparkeerplekken

   - Te monitoren of dit aantal voldoende is en, indien dat niet het geval blijkt, extra fietsparkeerplekken te creëren

   - Dit op te pakken met omwonenden

    En gaat over tot de orde van de dag

    Linda Bode, Volt
    Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
    Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
    Rik van der Graaf, Christen Unie
    Esma Kendir, Student & Starter


     Status

     Ingetrokken

     Voor

     Tegen

     Lees onze andere moties

     Amendement Ambitieuzere energiebesparingsdoelen

     Lees verder

     Motie Zwerfafval tegengaan doen we samen

     Lees verder

     Help mee aan een betere wereld

         Word lid Doneer