Motie Zwerf­afval tegengaan doen we samen


7 juli 2022

Motie 160/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van de Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2022.

Constaterende dat:

 1. In de “raadsbrief beantwoording toezeggingen voorjaarsnotacommissies” het volgende staat beschreven:
  Het eindigen van de zwerfafvalvergoeding per eind 2022 betekent dat de dekking voor deze projecten vanaf 2023 komt te vervallen. Concreet betekent dit dat er in 2023 geen projecten zullen worden
  uitgevoerd en dat de volgende lopende activiteiten per 2023 zullen worden beëindigd:
  - Een jaarlijks webinar voor de Utrechtse opruimhelden;
  - Ondersteuning van het digitaal bewonersplatform;
  - Wervingsacties voor nieuwe vrijwilligers;
  - De aanpak snoep-/snackroutes met scholen en ondernemers;
  - Het actueel houden/uitbreiden educatieprogramma;
  - Een communicatie-/activatiecampagne;
  - Het stimuleren van de bronaanpak;
  - Het uitvoeren van pilots (nieuwe machines, werkmethodes);
  - De grootschalige ondersteuning van opschoondagen;
  Voor de inzet van de drie Utrecht Schone Stad Coaches is dekking gevonden binnen de huidige begroting. Dit geldt ook voor de ondersteuning van de bestaande en incidentele nieuwe vrijwilligers. Ook continueren we binnen de huidige begroting de inzet voor de Aanpak Hotspots bijplaatsingen, als deelaanpak van de basisaanpak Hotspots Zwerfafval. Wij informeren u (conform de gedane toezegging bij toezending van het actieplan in 2019) in het eerste kwartaal van 2023 over de behaalde resultaten van het actieplan over 2022.
 2. Ook het overdrachtsdossier hierover vermeldt:Deze opgave wordt steeds complexer met het toenemen gebruik van de openbare ruimte: de hoeveelheid afval en zwerfvuil neemt toe. Dit zal komende jaren nadrukkelijk inzet blijven vragen en het samen met inwoners verder zoeken naar (maatwerk)oplossingen. Hiervoor hebben we sinds 2018 het actieplan Utrecht Schone Stad. Dit actieplan is gefinancierd met subsidies van NL Schoon, per 2023 vervallen deze middelen.
 3. Bovenstaand betekent dat veel maatregelen die in gezamenlijkheid met bewoners, scholen, ondernemers en andere initiatiefnemers werden opgepakt, lijken te komen vervallen.

Overwegende dat:

 1. Het voorkomen van zwerfafval natuurlijk altijd de beste aanpak is, maar dat opruimacties ook bijdragen aan zichtbaarheid van het probleem, bewustwording en maatschappelijke
  druk om zwerfafval tegen te gaan.

Draagt het college op:

 1. Bij de Programmabegroting 2023 met een voorstel te komen hoe tóch een deel van de zwerfafvalmaatregelen doorgang kan vinden in 2023 en welke middelen hiervoor beschikbaar gesteld worden door de gemeente, bedrijven en maatschappelijke partners.

Jantine Zwinkels, CDA Utrecht
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren Utrecht


Status

Verworpen

Voor

EenUtrecht, Volt, Bij1, Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, SBU, Denk, VVD

Tegen

S&S, GL, CU, D66, PvdA