Motie Poging inpassing bomen Spoordijk


1 oktober 2020

Motie 305/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 1 oktober 2020, ter bespreking van Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Cartesiusdriehoek Fase 1,

Constaterende dat:

-Langs de spoordijk 5 bomen aangewezen zijn om gekapt te worden;
-Omdat er langs het spoor een ontsluitingsweg gepland is die onderdeel moet zijn van de "Groene lus" in Cartesiusdriehoek;
-Op de afbeelding "Ruimtelijk raamwerk" in de toelichting bestemmingsplan en in het eerdere Koersdocument, langs de weg parallel aan de spoordijk aan weerszijden bomen getekend zijn;
-De boomnummers 174-176, 168 en 182 die nu aangemerkt zijn voor kap, op de plek staan waar voor het toekomstige plan weer groen is ingetekend;

Overwegende dat:

-Er ook in Utrecht diverse voorbeelden zijn waarbij de loop van wegen en fietspaden zich aanpast aan de locatie waar bomen staan;
-Een net iets andere inrichting van de Groene lus en openbare ruimte de mogelijkheid zou kunnen bieden om één of meerdere van deze vijf bomen in te passen;
-Deze bomen een kwalitatieve bijdrage kunnen bieden aan de uitstraling en waarde van het groen in de Cartesiusdriehoek;
-Deze bomen nestgelegenheid bieden voor broedvogels en bovendien bij kap niet alleen de bomen, maar ook de onderbeplanting vernietigd wordt, waarin kleine zoogdieren schuilplaats vinden;
-Het de moeite is om op zijn minst een keer goed te onderbouwen of met een creatievere benadering en in de geest van natuurinclusief bouwen, waarvan “uitgaan van bestaand groen” een belangrijke pijler is, het aanleggen van de straat in de Groene lus rondom de bestaande bomen een mogelijkheid is.

Draagt het college op:

-Degelijk onderzoek te doen, eventueel in overleg met de ontwikkelaar, naar creatieve mogelijkheden voor het inpassen van de bomen langs de Spoordijk in de toekomstige Groene lus van de Cartesiusdriehoek.
-De raad te informeren over de uitkomsten hiervan.

En gaat over tot de orde van de dag

Ingediend door:

• Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Winterterrassen zonder heaters

Lees verder

Motie Na Fase 1 is de bouw van geplande sociale huurwoningen aan de beurt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer