Motie Provincie moet eigen middelen vrijmaken voor goed openbaar vervoer


4 februari 2016

Actuele motie 12/2016

De gemeenteraad van Utrecht op 4 februari 2016 in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

  • Het gebruik van het openbaar vervoer in de stadsregio Utrecht groeit;
  • De rijksoverheid de afgelopen jaren flink heeft bezuinigd op het openbaar vervoer;
  • De brede doeluitkering verkeer en vervoer hetzelfde blijft;
  • In het vervoersplan 2016-2, net als eerdere vervoersplannen optimalisaties en besparingen worden voorgesteld in het lijnennetwerk- en de dienstregeling;
  • In het vervoersplan wordt gemeld dat de vraag harder groeit dan met de beschikbare middelen kan worden geboden;

Overwegende dat:

  • Door eerdere lijnennetwerkoptimalisaties verschillende herkomst- en bestemmingsrelaties uit het openbaar vervoersnetwerk zijn verdwenen;
  • De gedeeltelijke compensatie, de inzet van servicebusjes, in het vervoersplan 2016-2 wordt teruggedraaid;
  • De sociale functie van het openbaar vervoer hiermee steeds meer onder druk komt te staan;

Verzoekt het college:

  • in de gezamenlijke inspraakreactie van de U10, of in een afzonderlijke brief van de gemeente Utrecht, waar andere gemeenten bij aan kunnen sluiten, op het vervoersplan 2016-2 Concessie Tram en Bus Regio Utrecht een passage op te nemen waarin zij de provincie Utrecht oproept om naast de brede doeluitkering verkeer en vervoer van het Rijk de komende jaren ook eigen middelen vrij te maken om verdere groei van het openbaar vervoer te faciliteren en de sociale functie van het openbaar vervoer in stand te houden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Michel Eggermont, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Susanne Schilderman, D66
Ruben Post, PvdA
Thijs Weistra, GroenLinks
Jan Wijmenga, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), Partij voor de Dieren, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie

Tegen

VVD, CDA, SBU, S&S