Motie Zonne­pa­nelen op corpo­ra­tie­daken


11 februari 2016

Motie 27/2016

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 februari, ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Prestatieafspraken 2016 t/m 2019’,

Van mening dat:

 • Corporatievastgoed een belangrijk deel vormt van de infrastructuur waarop zonne-energie kan worden opgewekt;
 • Daar meer gebruik van gemaakt moet worden;

Constaterende dat:

 • Er in Utrecht gelukkig al veel gedaan wordt om meer zonne-energie op te wekken;
 • Er een Energieplan is vastgesteld waarin zonne-energieopwekking een van de belangrijkste pijlers is om te komen tot een duurzamere energievoorziening;
 • Corporaties graag bereid zijn hun daken beschikbaar te stellen, maar zelf de prioriteit leggen bij isolerings- en besparingsmaatregelen;
 • Er landelijk succesvolle voorbeelden zijn waarbij de gemeente meewerkt aan het realiseren van zonnepanelen op corporatiedaken, zoals in Haarlemmermeer en Nijmegen;
 • Er landelijke en provinciale financiële stimuleringsregelingen bestaan, zoals SDE, waar nog niet ten volle gebruik van gemaakt wordt;
 • De regeling verlaagd tarief energiebelasting en de salderingsregeling nog (lang) niet ten volle benut worden;
 • Er landelijke en lokale initiatieven zijn waar door corporaties mee samen gewerkt kan worden, en die voor de nodige financiering kunnen zorgen zoals;
 • Organisaties zoals Energie U die werken aan constructies waarbij er met zonne-coöperaties voor gezorgd wordt dat investeerders uit de buurt worden aangetrokken, maar sociale huurders ook meeprofiteren van een lagere energierekening;
 • Organisaties en bedrijven zoals Solease, Qurrent en Vandebron continu zoeken naar nieuwe locaties om zonne-energie op te wekken;
 • De inventarisatie van de geschiktheid van gemeentelijk vastgoed, die eventueel uitgebreid kan worden met onderzoeken van het corporatievastgoed;

Draagt het college op:

 • Samen met corporaties en in overleg met de provincie te komen met een aanpak waarbij:
 • Corporaties hun geschikte daken beschikbaar stellen voor opwekking van zonne-energie.
 • In de komende vier jaren het gebruik van de daken van corporatievastgoed voor de opwekking van zonne-energie wordt gestimuleerd;
 • Huurders van sociale huurwoningen mee kunnen profiteren van de opbrengst van zonne-energieopwekking;
 • Hierbij aan te sluiten bij bestaande initiatieven zoals hierboven geformuleerd;
 • Hierover binnen zes maanden de raad te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten Koning, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, Groenlinks
Tim Schipper, SP
Steven Menke, Student & Starter
Bülent Isik, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, SP, CDA, CU, S&S, GL, PvdA

Tegen

VVDSBU