Motie Zonne­pa­nelen op corpo­ra­tie­daken


11 februari 2016

Motie 27/2016

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 februari, ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Prestatieafspraken 2016 t/m 2019’,

Van mening dat:

 • Corporatievastgoed een belangrijk deel vormt van de infrastructuur waarop zonne-energie kan worden opgewekt;
 • Daar meer gebruik van gemaakt moet worden;

Constaterende dat:

 • Er in Utrecht gelukkig al veel gedaan wordt om meer zonne-energie op te wekken;
 • Er een Energieplan is vastgesteld waarin zonne-energieopwekking een van de belangrijkste pijlers is om te komen tot een duurzamere energievoorziening;
 • Corporaties graag bereid zijn hun daken beschikbaar te stellen, maar zelf de prioriteit leggen bij isolerings- en besparingsmaatregelen;
 • Er landelijk succesvolle voorbeelden zijn waarbij de gemeente meewerkt aan het realiseren van zonnepanelen op corporatiedaken, zoals in Haarlemmermeer en Nijmegen;
 • Er landelijke en provinciale financiële stimuleringsregelingen bestaan, zoals SDE, waar nog niet ten volle gebruik van gemaakt wordt;
 • De regeling verlaagd tarief energiebelasting en de salderingsregeling nog (lang) niet ten volle benut worden;
 • Er landelijke en lokale initiatieven zijn waar door corporaties mee samen gewerkt kan worden, en die voor de nodige financiering kunnen zorgen zoals;
 • Organisaties zoals Energie U die werken aan constructies waarbij er met zonne-coöperaties voor gezorgd wordt dat investeerders uit de buurt worden aangetrokken, maar sociale huurders ook meeprofiteren van een lagere energierekening;
 • Organisaties en bedrijven zoals Solease, Qurrent en Vandebron continu zoeken naar nieuwe locaties om zonne-energie op te wekken;
 • De inventarisatie van de geschiktheid van gemeentelijk vastgoed, die eventueel uitgebreid kan worden met onderzoeken van het corporatievastgoed;

Draagt het college op:

 • Samen met corporaties en in overleg met de provincie te komen met een aanpak waarbij:
 • Corporaties hun geschikte daken beschikbaar stellen voor opwekking van zonne-energie.
 • In de komende vier jaren het gebruik van de daken van corporatievastgoed voor de opwekking van zonne-energie wordt gestimuleerd;
 • Huurders van sociale huurwoningen mee kunnen profiteren van de opbrengst van zonne-energieopwekking;
 • Hierbij aan te sluiten bij bestaande initiatieven zoals hierboven geformuleerd;
 • Hierover binnen zes maanden de raad te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten Koning, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, Groenlinks
Tim Schipper, SP
Steven Menke, Student & Starter
Bülent Isik, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, ChristenUnie, S&S, GroenLinks, PvdA

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Provincie moet eigen middelen vrijmaken voor goed openbaar vervoer

Lees verder

Motie Duidelijke kaders voor de kades!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer