Motie Realis­tisch budget onder­wijs­huis­vesting


28 mei 2020

Motie 97/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 28 mei 2020 ter behandeling van het Raadsvoorstel Gebiedsontwikkeling Uitbreiding Bonifatiuscollege,

Constaterende dat:

  • Utrecht zich steeds sterker kenmerkt door schaarse ruimte en wil inzetten op meervoudig ruimtegebruik;
  • De relatief hoge (ver)bouwkosten niet alleen bij het Bonifatiuscollege maar bij meerdere onderwijshuisvestingsprojecten spelen;
  • De gewenste verbouwoplossing voor de huisvesting van het Bonifatiuscollege gekoppeld wordt aan het toekomstig verdienen aan de grondexploitatie van een naastgelegen kavel;

Overwegende dat:

  • Aspecten als schaarse ruimte, dure bouwkosten en gewenst dubbel ruimtegebruik niet alleen kenmerkend zijn voor deze kavel, maar voor heel Utrecht;
  • Kwaliteit, omvang en snelheid knellen bij meerdere onderwijshuisvestingsprojecten;
  • De Onderwijshuisvestingsbegroting zou moeten voorzien in de gewenste oplossingen in Utrecht en het onwenselijk is dit te vervlechten met verdiensten op andere beleidsprogramma’s;
  • Vanaf nu voldoende budget vrij te maken voor het meerjarenprogramma onderwijshuisvesting, zodat begroting en normkosten aangepast kunnen worden op de ruimtelijke situatie in Utrecht en het soort constructies zoals toegepast bij dit raadsvoorstel in de toekomst niet meer nodig zijn om ambitieuze bouw en verbouw van onderwijshuisvesting te realiseren.

Roept het college op:

  • Vanaf nu voldoende budget vrij te maken voor het meerjarenprogramma onderwijshuisvesting, zodat begroting en normkosten aangepast kunnen worden op de ruimtelijke situatie in Utrecht en het soort constructies zoals toegepast bij dit raadsvoorstel in de toekomst niet meer nodig zijn om ambitieuze bouw en verbouw van onderwijshuisvesting te realiseren.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Gertjan te Hoonte, VVD


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CDA, Denk, VVD

Tegen

PVV, SP, S&S, GL, SBU, CU, D66, PvdA