Motie Regie gemeen­teraad bij besteding meer­waar­de­af­dracht


11 februari 2016

Motie 26/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 februari 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Prestatieafspraken 2016 t/m 2019,

Constaterende dat:

  • De Prestatie-afspraken 2016 t/m 2019 de prognoses laten zien dat het tekort aan sociale huurwoningen wordt ingelopen met 1.174 woningen.
  • De onder 1. genoemde stijging van het aantal huurwoningen mede te danken is aan het uitvoeren van motie 2015/M45 (CDA, D66, VVD en SBU) waardoor corporaties ruimte krijgen om te verkopen en met deze investeringsruimte meer sociale huurwoningen kunnen realiseren.
  • Bij de verkoop van corporatiewoningen door corporaties 100% van de meerwaarde moet worden afgedragen aan de gemeente conform de bestaande erfpachtscontracten.
  • Het de bedoeling is dat 2/3 van de meerwaardeafdracht zal worden besteed aan de stedelijke herontwikkeling en hiervoor een zgn. tender zal worden uitgezet

Overwegende dat:

  • Er nog een enorme opgave voor de gemeente en de corporaties blijft om het tekort aan sociale huurwoningen verder terug te dringen (vanwege het bestaande tekort, de huisvesting van de statushouders en de extramuralisering van de zorg) en kwaliteitsverbetering/verduurzaming van de bestaande voorraad te realiseren.
  • In het raadsvoorstel en de bijlagen summiere informatie wordt gegeven over de wijze waarop de meerwaardeafdracht zal worden besteed c.q. de wijze waarop de tender(s) zullen worden uitgezet.
  • De gemeenteraad, gezien de onder 1. genoemde opgaven en het budgetrecht van de raad grip wil hebben op de besteding van de meerwaardeafdracht.

Draagt het college op om:

  • Met betrekking tot beslispunt 2 van het raadsvoorstel de gemeenteraad bij de Voorjaarsnota 2016 middels een uitgewerkt raadsvoorstel in positie te brengen om te besluiten over de Investeringsstrategie (financiële kader), de besteding van de meerwaarde-afdracht en de uitgangspunten van de tender(s).

Bert Jan Brussaard, CDA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Judith Tielen, VVD
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Maarten Koning, D66
Steven Menke, Student & Starter
Jan Wijmenga, CU


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SBU, VVD, D66, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, ChristenUnie, S&S, GroenLinks

Tegen

PvdA

Lees onze andere moties

Motie Duidelijke kaders voor de kades!

Lees verder

Motie Huurdersinspraak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer