Motie Stimuleer woon-zorg initi­a­tieven in Utrecht


4 juni 2015

Motie 39/2015

De gemeenteraad van Utrecht in vergadering bijeen op 4 juni 2015, ter behandeling van de Woonvisie,

Constaterende dat

 • het aantal 65-plussers in Utrecht de komende 15 jaar met ongeveer 13.000 mensen toeneemt;
 • ongeveer 30 procent van de 65-plussers een inkomen heeft lager dan 125% van het sociaal minimum.
 • het aantal ouderen dat een indicatie krijgt voor wonen in een zorginstelling daalt;
 • meer ouderen met fysieke e.a. beperkingen dus zelfstandig thuis zullen (moeten) wonen;
 • de woningen van deze ouderen betaalbaar en geschikt dienen te zijn, zodat mensen zich zelfstandig kunnen redden (al dan niet met hulpmiddelen) en zodat er zorg kan worden geboden.

Overwegende dat

 • er nu al een groot tekort is aan betaalbare, geschikte sociale huurwoningen en aan overige geschikte huurwoningen voor (zorgbehoevende) ouderen;
 • het stimuleren van de doorstroming het tekort slechts deels zal kunnen ondervangen;
 • er goede voorbeelden zijn van gerealiseerde vernieuwende sociale woningbouwconcepten elders in het land; bijvoorbeeld in Spijkenisse;
 • er kansrijke woon-zorg initiatieven zijn in Utrecht, waarbij het verbinden van formele en informele zorg onderdeel van de visie is, die moeite hebben om voet aan de Utrechtse grond te krijgen; (twee voorbeelden: Qabila van Attifa zorg, en woonzorgconcept voor Marokkaanse ouderen en een Utrechtse variant van ‘Hart van Groenewoud’, een woonzorgconcept van Careyn)
 • er leegkomend (zorg) vastgoed is dat naar nieuwe bestemmingen zoekt.

Verzoekt het college om:

 • samen met ACO, COSBO-stad, SOLGU, Attifa Zorg Caryn en andere stakeholders woon-zorg initiatieven te stimuleren en realiseren.
 • hiervoor de regie en een actieve rol op zich te nemen.
 • het investeerdersklimaat te bevorderen zodat leegkomend (zorg)vastgoed geschikt kan worden gemaakt voor de woonzorginitiatieven en/of nieuwbouw mogelijk wordt,
 • de realisatie van een aantal woon(zorg) initiatieven in de prestatieafspraken op te nemen.
 • waar nodig garant te staan samen met investeerders.
 • ervoor te zorgen dat voortaan alle nieuwbouwwoningen rolstoel en rollator toegankelijk zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Onderzoek spooknaheffingen door gebruik van stadsverwarming

Lees verder

Amendement Stop met verkoop van sociale huurwoningen in de stad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer