Motie Stop de wisse­lende Rijks­bij­drages


11 juli 2019

De gemeenteraad van Utrecht bijeen op 11 juli 2019 ter bespreking van de Voorjaarsnota.

Constaterende dat:

  • Wanneer de Rijksoverheid minder geld uitgeeft dan begroot, ook gemeenten minder geld ontvangen door de trap-op-trap-af-methode;
  • Het Rijk verwacht 2,5% minder geld uit te geven in 2019, maar hierover pas in september meer duidelijkheid zal geven;
  • Voor de gemeente Utrecht de verlaging van de Rijksbijdrage zou neerkomen op een financiële tegenvaller circa 17,5 miljoen euro die pas tegen het einde van het lopende begrotingsjaar bekend is.

Overwegende dat:

  • De huidige trap-op-trap-af-methode ervoor zorgt dat gemeenten laat in het begrotingsjaar forse wijzigingen moeten verwerken, waardoor degelijk begroten bemoeilijkt wordt;
  • Voor het opvangen van de tegenvallende rijksbijdrage in 2019, de gemeente zal moeten snijden in geplande uitgaven, terwijl er bij het Rijk juist geld overblijft;
  • Diverse gemeenten via moties vragen om aanpassing van de systematiek, om daarmee een sterk signaal aan het Rijk af te geven vanuit de gemeenteraden in Nederland.

Draagt het college op:

  • Te pleiten voor aanpassing van de trap-op-trap-af-methode bij het Rijk, zodat gemeenten niet langer gedurende het jaar wijzigingen in de rijksbijdrage hoeven op te vangen;
  • Hierbij te wijzen op de mogelijkheid om de trap-op-trap-af methode te vereenvoudigen, door deze alleen op begrotingsbasis toe te passen en niet op basis van de uitgaven zoals nu het geval is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Floor de Koning, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland-Driesprong, ChristenUnie
Mahmut Sungur, DENK
Ruurt Wiegant, SP
Tim Homan, Student & Starter
Lars Roodenburg, D66
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Overgenomen

Voor

Tegen