Amen­dement Maak in de APV ook parken vuur­werkvrij


18 juli 2019

Amendement 47/2019

De gemeenteraad van Utrecht bij elkaar op 18 juli 2019, om het raadsvoorstel 'Vaststelling Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, partiele herziening 2019' te bespreken,

Ziet dat:

 • Ruim 80 procent van de Utrechters voorstander is van vuurwerkvrije zones bij dierenverblijven, in parken en in natuurgebieden;
 • Het college eerder zelf heeft aangegeven dat er een preventief effect uitgaat van het aanwijzen van gebieden waarin geen vuurwerk mag worden afgestoken, ook buiten de jaarwisseling;
 • Het onderscheid tussen park en natuurgebied of tussen deel van het park met en zonder dierenweide niet altijd eenvoudig en eenduidig te maken is;

Denkt dat:

 • Vuurwerk juist voor dieren (vogels, vleermuizen, huisdieren, etc.) erg verstorend is en veel stress met zich mee brengt;
 • Parken in het algemeen, maar zeker tijdens de jaarwisseling, een toevluchtsoord zijn voor vogels en andere dieren;
 • Een verbod op het afsteken van vuurwerk in parken tijdens de jaarwisseling, past bij de breed levende opvatting dat vuurwerk en parken niet samengaan, zoals bijvoorbeeld bleek bij de discussie rondom het afsteken van vuurwerk tijdens een evenement in het Maximapark;
 • Het aanwijzen van parken als vuurwerkvrije zone ervoor kan zorgen dat ook buiten de jaarwisseling onn kritischer gekeken wordt naar aanvragen voor het afsteken van vuurwerk in parken;
 • Het aanwijzen van alle parken en natuurgebieden als vuurwerkvrije zone voor Utrechters een stuk duidelijker is dan het soms lastige onderscheid tussen park en natuurgebied of tussen (deel van het) park met en zonde dierenweide;

Besluit:

 • Aan het raadsvoorstel na beslispunt 9 een nieuw punt toe te voegen, dat luidt:
  10: In de APV naast dierenweides en natuurgebieden ook parken aan te wijzen als gebied waar het verboden is tijdens
  de jaarwisseling vuurwerk af te steken;
 • De overige beslispunten uit het raadsvoorstel door te nummeren naar 11 t/m 28;
 • In artikel I van de Wijzigingsverordening na onderdeel W een nieuw onderdeel toe te voegen dat luidt:
  X: In artikel 2:44, eerste lid, onder a wordt na 'verzorgd of opgevangen' ingevoegd: in parken';
 • De overige onderdelen van artikel I van de Wijzigingsverordening door te nummeren naar Y t/m III;
 • Het college op te dragen de gevolgen van dit besluit te verwerken in alle overige van toepassing zijnde documenten.

Heleen de Boer, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, ChristenUnie
Ruurt Wiegant, SP
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Bülent Isik, PvdA
Mahmut Sungur, DENK


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GL, SBU, Denk, CU, PvdA, VVD

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, D66