Motie Upcycle Center Utrecht 2


5 november 2020

Motie 336/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 november 2020, ter bespreking van het raadsvoorstel Utrecht Circulair.

Constaterende dat:

 • Er steeds meer afval geproduceerd wordt en grondstoffen o praken;
 • Utrecht ambities heeft op circulair gebied, te weten in 2050 circulair te willen zijn;
 • Om circulair te bouwen en te ondernemen werkplaatsen nodig zijn;
 • In 2019 een rijksregeling is geopend voor ambachtscentral;
 • Europa middelen beschikbaar heeft gesteld voor kennis- en beleidsontwikkeling ten aanzien van circulair bouwen;
 • De gemeente Utrecht 90.000 euro uit het EU-REDUCE programma voor circulair businessmodellen heeft toegekend gekregen en een deel van 150.000 euro voor de 1e fase EU-URBACT-programma gericht op kennis- en beleidsontwikkeling van circulair bouwen.

Overwegende dat:

 • Upcyclen gaat over het tegengaan van verspilling van materialen door ze te hergebruiken en er nieuwe producten van te maken en op deze manier bijdraagt aan minder afval;
 • Een Upcyclecenter de plek is waar afvalstromen worden verzameld, hergebruikt en nieuwe producten gemaakt worden en dat dit efficiënt en waardevol is;
 • Utrecht zich uniek kan positioneren door een Upcyclecenter te combineren met plek voor creatieve ondernemers, start-ups en ambachten;
 • Een dergelijk Upcyclecenter een sterke educatieve functie kan hebben;
 • Door een plek te bieden aan het upcyclen van afvalstromen, we circulaire economie meer zichtbaarheid kunnen geven en mensen circulaire economie kunnen beleven;
 • Een Upcycle center goed gecombineerd kan worden met een grondstoffenbank en in de toekomst wellicht ook ontkoppelpunten voor goederenvervoer;
 • Hiervoor toegangswegen via het water, de weg en het spoor handig is;
 • Het college al aan het onderzoeken is of er een nieuw afvalscheidingsstation nodig is, en hierbij verkent of er ook meer ruimte voor hergebruik/upcycling gegeven kan worden;
 • Een upcycle center niet per se gebonden hoeft te zijn aan een afvalscheidingsstation, maar ook in andere vormen en op andere soorten locaties gerealiseerd kan worden;
 • Voor co-financiering voor een Upcycle center gekeken kan worden naar partijen in de stad, de provincie en het Rijk.

Draagt het college op:

 • Te onderzoeken op welke locaties, zo mogelijk in combinatie met een nieuw afvalscheidingsstation, een Upcyclecenter gerealiseerd kan worden en wat hiervoor nodig is;
 • Dit te doen in samenwerking met Utrechtse partijen die zich al inzetten voor de inzameling en verwerking van afvalstromen, zoals degenen die op Lage Weide gevestigd zijn;
 • De raad te informeren bij de voorjaarsnota 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Martijn van Dalen, VVD
Bülent Isik, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, GroenLinks, Denk, ChristenUnie, PvdA, VVD

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU, D66