Motie Utrecht Jeugd­loonvrij


12 november 2015

Motie 159/2015

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 12 november 2015, ter bespreking van de Programmabegroting 2016,

Constaterende dat:

 • In Nederland op dit moment een wettelijk minimumjeugdloon geldt voor jongeren tot 23 jaar
 • In de Tweede Kamer een motie is aangenomen die oproept het minimum jeugdloon “substantieel te verhogen”, ingediend door D66 en gesteund door GroenLinks, SP, PvdA, 50Plus, PvdD, CU, GRKO;

Overwegende dat:

 • Jongeren vanaf 18 jaar officieel volwassen zijn en daarbij behorende rechten en verantwoordelijkheden krijgen, zoals stemrecht, het recht om een huis te kopen en het recht om te trouwen;
 • Dat bij volwassen rechten en verantwoordelijkheden ook volwassen kosten (levensonderhoud, huur, etc.) horen;
 • Bij de gemeente Utrecht weinig jongeren werken, maar twee jongeren in BBL-opleiding wel betaald worden onder het volwassen minimumloon;
 • Het wettelijk minimumjeugdloon in de gemeentelijke rechtspositieregeling wordt genoemd;
 • Jongerenorganisatie Young & United meer dan 130.00 handtekeningen heeft opgehaald voor afschaffing van het minimum jeugdloon

Spreekt als haar mening uit:

 • Dat het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 jaar en ouder moet worden afgeschaft en dat elke werkende jongere vanaf 18 jaar het volwassen minimumloon betaald moet krijgen;

Draagt het college op:

 • Aan werknemers van 18 jaar en ouder in dienst bij, gedetacheerd bij, ingeleend door of in BBL-opleiding bij de gemeente minimaal het volwassen minimumloon te betalen;
 • In overleg met de vakbonden de Utrechtse rechtspositieregeling zodanig aan te passen dat voor werknemers van 18 jaar en ouder verwijzingen naar het minimum jeugdloon komen te vervallen;
 • Als voorzitter van de arbeidsmarktregio Midden-Nederland bedrijven en andere gemeenten op te roepen het voorbeeld van de gemeente Utrecht te volgen het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot 23 jaar af te schaffen;
 • Bij de volgende herziening van het aanbestedingsbeleid te verkennen of het betalen van volwassen loon voor jongeren van 18 jaar en ouder als gunningscriterium voor aanbesteding kan worde opgenomen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Heleen de Boer, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Milos Todorovic, SP
Roelant Rollingswier, D66
Ruben Post, PvdA
Steven Menke, Student & Starter


Status

Aangenomen

Voor

GL, PvdD, SP, D66, PvdA, S&S, CU

Tegen

CDA, VVD, SBU