Motie Utrecht koploper


4 juni 2015

Motie 47/2015

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 4 juni 2015, ter bespreking van de Woonvisie,

Overwegende dat

  • Het Utrechtse college duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan
  • Het Europees beleid erop gericht is dat nieuwe gebouwen na 2020 geen of heel weinig energie gebruiken.
  • Er in Nederland is afgesproken hoe we moeten komen tot bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) na eind 2018

Constaterende dat

  • Er op dit moment nog weinig gebeurd in Utrecht qua energieneutraal bouwen
  • Corporaties nu bij renovaties mondjesmaat gaan experimenteren met energieneutraal
  • Utrecht en zogenaamde ‘hoogspringers’ stad is, als onderdeel van de Energiesprong
  • Utrecht in 2030 energieneutraal wil zijn

Draagt het college op

  • Bij privaatrechtelijke betrokkenheid als voorwaarde stellen dat we energieneutrale woningbouw willen
  • Energieneutraal bouwen tot inzet van de prestatie afspraken met de corporaties maken
  • Lobbyen bij het rijk voor flexibiliteit zodat Utrecht eerder dan 2020 energieneutraal voor kan schrijven bij alle nieuwbouw projecten

En gaat over tot de orde van de dag,

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Zorg voor voldoende sociale huurwoningen in Utrecht

Lees verder

Amendement Toon lef in de woonvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer