Motie Vast aanmeld­moment basis­scholen


5 juli 2018

Motie 109/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2018;

Constaterende dat:

- Het van groot belang is dat kinderen op school worden voorbereid op deelname aan onze pluriforme samenleving;
- Er impliciete mechanismen bestaan die leiden tot ongelijkheid in het onderwijs
- Er in Utrecht sprake is van ongelijke kansen in het onderwijs;
- Niet elke ouder heeft de mogelijk zijn of haar kind vroegtijdig aan te melden bij een basisschool naar keuze.
- Volgens artikel 40 van de Wet op het primair onderwijs kinderen pas schriftelijk aangemeld kunnen worden voor toelating tot de basisschool vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van drie jaar bereikt;
- Scholen in Utrecht een voorinschrijving hanteren waardoor het toch mogelijk is kinderen voor de leeftijd van drie jaar aan te melden;

Overwegende dat:

- Gelijke kansen in het onderwijs het fundament van ons onderwijssysteem zijn;
- De gemeente een taak heeft in het bevorderen van die gelijkheid;
- Een gelijk aanmeldmoment ouders gelijke kansen geeft om een kind naar de school van keuze te laten gaan;

Verzoekt het college:

- Afspraken te maken met basisscholen over een vast aanmeldmoment, namelijk vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van drie jaar bereikt en vooraanmelding niet langer toe te staan;
- De voorlichting aan ouders m.b.t. inschrijving en toelating op basisscholen te verbeteren;
- De transparantie van het inschrijvings- en toelatingsproces te optimaliseren;
- De afspraken voor te leggen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Assen, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Wiegant, SP
Bos, SBU
El Abassi, DENK


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, SBU, Denk, PvdA

Tegen

PVV, S&S, CDA, CU, D66, VVD