Motie Versterken positie bewoners bij reno­vaties, groot onderhoud en meng­vormen daarvan


18 juli 2019

Motie 253/2019

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 juli 2019, ter bespreking van het raadsvoorstel 'Woonvisie Utrecht beter in balans',

Constaterende dat:

 • Er bij vrijwel alle renovaties, groot onderhoud, of mengvormen daarvan serieuze klachten komen van bewoners(vertegenwoordigingen) over de uitvoering van de werkzaamheden, schade- en onkostenvergoedingen, de beschikbaarheid van tijdelijke huisvesting, veiligheid en overlast door stof en herrie;
 • De raad al in 2012 de moties M57 'Renovatie moet een verbetering zijn, geen bron van ellende' en M125 'Mitros onder de maat' aannam, juist om de positie van bewoners(vertegenwoordigingen) ten opzichte van de corporaties bij dergelijke ingrijpende operaties te verbeteren;

Van mening dat:

 • In het Algemeen Sociaal Plan (ASP) beter dan nu verankerd moet worden onder welke voorwaarden grootschalige werkzaamheden kunnen plaatsvinden;

Verzoekt het college:

 • Er bij de corporaties en de huurderskoepels op aan te dringen in het ASP vast te leggen:
  - Eenduidige definities voor renovatie, groot onderhoud en mengvormen daarvan.
  - Eenduidige afspraken over welke werkzaamheden wel en niet in bewoonde toestand
  kunnen plaatsvinden.
  - Eenduidige afspraken over veiligheidsmaatregelen en beveiliging van de woningen.
  - Eenduidige afspraken over onkostenvergoedingen bij renovaties, groot onderhoud en mengvormen daarvan.
  - Eenduidige afspraken over de afhandeling van gebreken bij de oplevering.
  - Dat bij renovaties, of een mengvorm van renovatie en groot onderhoud, altijd een draagvlakmeting door een onafhankelijke partij wordt gehouden.
  - Het recht van bewonersvertegenwoordigingen om vanaf het begin van het proces, door de corporaties bekostigd, professionele en onafhankelijke begeleiding te krijgen.
  - Ten allen tijde te streven naar een bewonersvertegenwoordiging minimaal op het niveau van een bewonerscommissie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tim Schipper, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Jan Wijmenga, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Utrecht wil het beste plan

Lees verder

Motie Woonvisie Pak de slechtste woningen het eerst aan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer