Motie Woonvisie Pak de slechtste woningen het eerst aan


18 juli 2019

Motie 252/2019

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 juli 2019, ter bespreking van het raadsvoorstel 'Woonvisie Utrecht beter in balans',

Constaterende dat:

  • Er in de stad nog duizenden woningen zijn met de slechtste energielabels E, F en G en/of grootschalig achterstallig onderhoud (bijvoorbeeld betonrot en schimmelvorming);
  • De raad reeds in 2011 (Amendement 50) uitsprak dat deze met prioriteit dienden te worden aangepakt;
  • In de nu lopende prestatieafspraken is opgenomen dat het corporatiebezit in 2020 gemiddeld label B moet hebben;
  • Hierover in de Woonvisie 'Utrecht beter in balans' geen expliciete passages of uitgangspunten zijn opgenomen;

Verzoekt het college:

  • In de prestatieafspraken expliciet op te laten nemen dat de woningen met de slechtste energielabels (E, F en G) en de slechtste staat van onderhoud met voorrang worden aangepakt, in samenhang met de gebiedsgerichte aanpak ihkv de transitievisie warmte;
  • In de productieprogramma's op te laten nemen welke complexen dit betreft en wanneer deze worden aangepakt;

En gaat over tot de orde van de dag.

Tim Schipper, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Versterken positie bewoners bij renovaties, groot onderhoud en mengvormen daarvan

Lees verder

Motie Wil je gemengde wijken dan pas je de variant 40 40 20 toe toch!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer