Motie Wil je gemengde wijken dan pas je de variant 40 40 20 toe toch!


18 juli 2019

Motie 233/2019

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 juli ter bespreking van raadsvoorstel Woonvisie: Utrecht in Balans.

Constaterende dat:

 • Koop- en huurwoningen in onze stad onbetaalbaar worden;
 • Er op dit moment een tekort is aan betaalbare koop- en huurwoningen in de stad en dat dit tekort blijft oplopen;
 • Er koopwoningen zijn die boven de vraagprijs worden verkocht;
 • Complexmatige en losse verkoop van sociale huurwoningen het aantal sociale woningen doet afnemen. Het tekort eind 2019 ongeveer 4.000 sociale huurwoningen bedraagt;
 • Het aantal gemeentelijke grondexploitaties waarin ruimte is voor sociale huur, in snel tempo vermindert;
 • Door het tekort te weinig doorstroming in de woningmarkt is;
 • Woningbouwcorporaties en beleggers ruimte willen hebben om in Utrecht (sociale)huur- en koopwoningen te bouwen voor elke doelgroep;
 • In de woonvisie gekozen is voor gemengde wijken.

Overwegende dat:

 • Bij voldoende betaalbare koop- en (sociale)huurwoningen dit bijdraagt aan een ongedeelde stad;
 • Voor een goed functionerende stad een sociale huurvoorraad van voldoende omvang een essentiële voorwaarde is;
 • Een snel groeiende stad extra druk op bestaande woningvoorraad legt en dit consequenties heeft voor betaalbaarheid en beschikbaarheid;
 • Ook betaalbare middeldure en koopwoningen nodig zijn voor een goede doorstroming van de woningmarkt in de stad, dit verkleint de wachttijden;
 • Door het bouwen van betaalbare middeldure en koopwoningen de keuzemogelijkheid vergroot wordt;
 • Door het toepassen van 40-40-20 alle groepen bediend worden en iedereen gelijke kansen heeft.

Spreekt uit dat:

 • We een stad willen zijn voor iedereen en dat betaalbare huur- en koopwoningen bijdragen aan dit standpunt.

Draagt het college op:

 • In overleg met Utrechtse corporaties, institutionele beleggers, ontwikkelaars en andere marktpartijen voortaan bij nieuwbouwprojecten dezelfde verdeling toe te passen als Amsterdam: 40% sociale huur, 40% middelduur en 20% dure huur- en koopwoningen (40-40-20);
 • Deze verdeling als stedelijk uitgangspunt te nemen;
 • De raad jaarlijks over de voortgang te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Denk, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, ChristenUnie, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Woonvisie Pak de slechtste woningen het eerst aan

Lees verder

Motie Duidelijke doelstellingen voor friendswoningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer