Motie Vervang op ecolo­gische bomen­waarde


9 november 2017

Motie 226/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 november 2017 ter bespreking van de Programmabegroting 2018,

Constaterende dat:

  • Een gezonde verstedelijking van Utrecht een van de doelstellingen van dit college is en dat de aanwezigheid van bomen daaraan bijdraagt;
  • Een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SpvE) verplicht een bomenparagraaf heeft waarin de gevolgen van de ruimtelijke plannen voor de bomen in het plangebied beschreven worden;
  • Het in diezelfde SpvE’s niet verplicht is om te benoemen dat en hoe bomen vervangen gaan worden, terwijl dat wel gewenst is;
  • Het vervangen van bomen, als dat überhaupt plaatsvindt, vaak gebeurt op basis van kwantiteit in plaats van kwaliteit.

Overwegende dat:

  • Om de waarde van bomen voor klimaatadaptatie, gezondheid, luchtkwaliteit en biodiversiteit optimaal te benutten niet alleen het aantal bomen, maar ook de kwaliteiten van deze bomen van belang zijn.

Verzoekt het college:

  • Met ingang van 1 januari 2018 het herplanten van bomen, die gekapt gaan worden in een plangebied, verplicht te stellen en vast te leggen in SPvE’s;
  • Bij het herplanten niet uit te gaan van de hoeveelheid bomen, maar van de kwaliteit van de bomen met ecologische waarde, houtmassa en bladvolume als meetbare indicatoren, met als doel dit minimaal op hetzelfde niveau binnen een plangebied te behouden, waarbij:
  • Het verplicht wordt te vervangen elders binnen de gemeentegrenzen als dat in het plangebied niet lukt;
  • Een financiële compensatie verplicht wordt gesteld als de ontwikkelaar niet in staat blijkt binnen de gemeentegrenzen te vervangen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SBU

Tegen

CDA, VVD, GL, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA, CU, D66

Lees onze andere moties

Motie Ook fietsers moeten hun afval kwijt

Lees verder

Motie Activeer de doorstroming uit de sociale huursector

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer