Motie Voor een gezonde groene toekomst


30 juni 2016

Motie 109/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2016, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2016,

Constaterende dat:

  • De stad Utrecht een relatief lage hoeveelheid openbaar groen per inwoner heeft[1];
  • De komende jaren het aantal inwoners van Utrecht met een kwart toeneemt en het onduidelijk is of de hoeveelheid groen per inwoner in de stad en rondom de stad met dezelfde factor zal toenemen[2];
  • Groen in de stad essentieel is voor het tegengaan van hittestress en wateroverlast; de gezondheid van mensen ten goede komt; en leefbaarheid en woongenot en daarmee de aantrekkelijkheid van Utrecht als vestigingsplaats verhoogt;
  • Een groenblauwe infrastructuur die het buitengebied met de stad verbindt voor alle aspecten van de groenblauwe stedenbouw voordelig is: voor de ecologische netwerken en biodiversiteit, voor de waterbuffering en voor luchtkwaliteit[3];

Overwegende dat:

  • Utrecht een groene en gezonde stad wil zijn en stedelijk groen daarin een essentieel onderdeel is;
  • Het Groenstructuurplan een globale uitwerking kent tot 2030 en niet ingaat op de vraag hoe de groei van het groen gelijke tred zal houden met de groei van het aantal inwoners.;
  • De mensen in de stad behoefte hebben aan kwalitatief groen zoals beweegroutes, verblijfsgroen, verticaal groen en speelgroen; dat biodiversiteit gebaat is bij veel aaneengesloten groen; en dat klimaatadaptatie noodzaakt tot substantieel vervangen van verharding door groen[4];

Draagt het College op:

Het Groenstructuurplan te actualiseren en verder uit te werken zodat duidelijk wordt:

  • hoe de groei van groen gelijke tred gaat houden met de groei van het aantal inwoners;
  • hoe de gemeente inspeelt op de veranderende functies van groen voor onze inwoners;
  • hoe maatregelen voor klimaatadaptatie (tegengaan van hittestress, verdroging en wateroverlast) gelijke tred kunnen houden met klimaatverandering; en dit ter vaststelling naar de Raad te sturen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Matthijs Sienot, D66
Jolande Uringa, ChristenUnie

[1] V. Bezemer en P.A.M. Visschedijk (2003): "Groene Meters. Analyse van het Stedelijk Groen in de G30 Steden". Alterra, Wageningen. In de Nota Ruimte (2006) wordt een richtgetal genoemd: 75 m2 per woning. Utrecht ligt daar met nog geen 50 m2 per woning ver onder.

[2] Wethouder Geldof tijdens de bespreking van de VJN 2016. 16/6/2016

[3] www.groenblauwenetwerken.com/biodiversity

[4] Van der Meulen, E.S, Broslma, R.J., Moinier, S. 2015. Ecosystem services provision: dependence of water quality and quantity. Deltares report 1220357-000-BGS-0003.


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Meer blauw op groen

Lees verder

Motie Genderneutrale toiletten - Toegankelijk toiletbezoek voor iedereen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer