Motie Wensen en beden­kingen Utrecht majeure projecten VRU


12 juni 2014

Motie 43/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen in vergadering op 12 juni 2014,

Constaterende dat,

 • Het college terechte wensen en bedenkingen heeft namens de gemeente Utrecht ten aanzien van de Majeure Projecten Veiligheidsregio Utrecht,
 • Bij raadsbesluit van 17 december 2009 de raad besloot tot deelname aan de gemeenschappelijke regeling VRU op voorwaarde dat de kosten en de daaraan gekoppelde kwaliteit voor de gemeente Utrecht gelijk zou blijven,
 • De oprichting van de veiligheidsregio's als oogmerk heeft gehad om regionaal samen te werken en deze samenwerking doorontwikkeling behoeft,
 • We raadsbreed onderschrijven dat het veiligheidsniveau van de VRU op peil moet blijven bij het zoeken naar efficiencyverbeteringen,
 • Per 2016 de maatstaven van het gemeentefonds worden herijkt,
 • Onvrede, onrust en onzekerheid onder brandweerpersoneel toenemen,

Overwegende dat,

 • Er bedenkeningen zijn over de haalbaarheid van de extra repressieve efficiencykorting van 1,8 miljoen euro in het district Utrecht
 • De gemeente Utrecht nadeelgemeente is bij het nieuwe financieringssysteem,
 • De genoemde bezuinigingsopties, zoals het samenvoegen van kazernes, regiobreed moeten worden bezien en veel tijd kosten,
 • (Gedwongen) ontslagen uit de repressieve dienst het veiligheidsniveau in gevaar kunnen brengen,
 • Het regionaal doorontwikkelen van een dekkingsplan minder flexibel wordt als we in (de stad) Utrecht al eerder kazernes samenvoegen,

Draagt de burgemeester op in het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht het volgende standpunt van de raad te verdedigen:

 • De bezuiniging van 1,8 miljoen euro invulling te geven in samenwerking met het (uitvoerende) personeel en daarbij:
 1. Geen gedwongen ontslagen te laten vallen,
 2. Het huidige veiligheidsniveau van bewoners en personeel te waarborgen,
 3. Niet eerder brandweerposten samenvoegen dan dat er in regionaal verband naar huisvesting is gekeken en een dekkingsplan is geformuleerd waar de locaties met afwijkende normtijden gemotiveerd zijn vastgesteld,
 4. Meer tijd te nemen van 1 jaar indien dat nodig is om tot een goede invulling te komen,
 • Deze motie ter kennis te brengen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht en aan de raden en de colleges van de bij deze gemeenschappelijke regeling aangesloten gemeenten;

En gaat over tot de orde van de dag,

Ondertekenaars:

Marleen Haage (PvdA)
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Tim Schipper (SP)
Maarten van Ooijen (CU)
Arjan Kleuver (D66)
Cees Bos (Stadsbelang Utrecht)
Steven de Vries (GL)
Steven Menke (S&S)
Marloes Metaal (CDA)
Queeny Rajkowski (VVD)


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen