Motie Zorg voor budget om groene, veilige, toegan­ke­lijke speel­plekken te reali­seren voor alle Utrechtse kinderen


10 maart 2022

Motie 117/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 10 maart, ter bespreking van raadsvoorstel Visie Speelruimte Utrecht 2021.

Constaterende dat:

  • De ambities die worden benoemd in de Visie Speelruimte Utrecht 2021 alleen gerealiseerd kunnen worden met een daarbij passend budget.

Overwegende dat:

  • In de Visie en bijbehorende raadsbrief wordt benoemd dat de huidige financiële middelen beperkt zijn;
  • Deze beperkte middelen geen recht doen aan de in de visie genoemde ambities;
  • Het gebrek aan een substantieel budget voor Spelen regelmatig oorzaak is van frustratie van bewoners die zich inzetten om groene, veilige, toegankelijke en aantrekkelijke speelplekken te realiseren.

Draagt het college op:

  • Binnen bestaande budgetten voor openbare ruimte, groen en duurzaamheid te kijken welke middelen kunnen worden ingezet voor de visie en de raad over de uitkomsten bij de VJN 2022 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hester Assen, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student en Starter
Ruurt Wiegant, SP
David Bosch, PVV
Dimitri Gillissen, VVD
Jantine Zwinkels, CDA


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, SBU, Denk, PvdA, VVD

Tegen

GL, CU, D66