Ziens­wijze tegen de verbreding van de A27


14 juni 2016

Vandaag heeft het Utrechtse PvdD-gemeenteraadslid Eva van Esch haar zienswijze ingediend tegen de verbreding van de A27. De zienswijze luidt als volgt:

Utrecht, 14 juni 2016

Hieronder staat mijn zienswijze over het ontwerptracébesluit Ring Utrecht.

De regering stelt zich tot doel ‘de doorstroming op de Ring Utrecht laten voldoen aan de streefwaarden uit de Nota Mobiliteit 10’. Deze doelstelling is achterhaald, en de regering zou er dus op terug moeten komen. "Voortschrijdend Inzicht" heet dat. Men kan zich altijd beter hierdoor laten leiden, dan blind op de aanvankelijk gekozen (snel-)weg door te razen en ongelukken te veroorzaken. Er is immers een veel betere oplossing mogelijk: Verbeter de infrastructuur door beter openbaar vervoer, dus niet door meer asfalt en meer autobewegingen. Want er is ook nog een andere doelstelling : ‘ de kwaliteit van de leefomgeving in stand te houden’. Dit doel is bij de alternatieve oplossing veel meer gebaat.

Amelisweerd is een uniek rivierbos van onschatbare waarde. De longen van Utrecht. Ik kom daar al jaren om te genieten van de natuur en de verkeersdrukte van de stad te ontwijken. Het is voor mij volstrekt niet te begrijpen en onacceptabel dat er meer dan 700 oude bomen worden gekapt voor een extra strook asfalt. Stop met deze waanzin! Ik hoop dat u als Nederlander beseft dat het onverstandig, ja, immoreel is en van alleen maar kortetermijndenken getuigt om eeuwenoude bomen om te zagen - het duurt immers honderden jaren voor je weer dezelfde potentie terug hebt wat betreft luchtzuivering, schoonheid, en leefklimaatverbetering voor mens en dier. Het is verachtelijk om zo onze kinderen hun toekomst te ontnemen.

Gebieden die nu al ecologische waardevol zijn zijn niet meer beschikbaar voor compensatie. Het zou een gotspe zijn dat u Amelisweerd opoffert en als doekje voor het bloeden een bunkerveld, coulissenlandschap, Sandwijck en Niënhof volplant met bomen of er een lijntje omheen zet en het ecologische hoofdstructuur noemt. Op dit moment biedt het Ontwerp Tracébesluit onacceptabel weinig garantie voor compensatie die wel compenseert. Trek het in.

Er is veel haast gemaakt, dat zie je ook aan de vele fouten en onduidelijkheden en open vragen die er nog zijn. Door een paar maanden langer na te denken was er een veel beter ontwerptracébesluit geweest. Bovendien zouden er dan nieuwe verkeerscijfers zijn, want het modelsysteem wordt vernieuwd. Dan zou waarschijnlijk gebleken zijn dat het hele project niet nodig is. Van uitstel zou afstel komen, voor alle partijen beter, juist voor u.

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5° (hoogstens 2°) moet de CO2-emissie in 2030 al ruwweg gehalveerd zijn tov. 1990, en in de geïndustrialiseerde landen dan dus al zeker 70% lager zijn dan in 1990. De CO2-emissie van het wegvervoer zal over 15 jaar nog maar een fractie mogen zijn van nu. Dit betekent dat alle zeilen moeten worden bijgezet. Dus over 15 jaar moeten in hoogontwikkelde landen als Nederland én de reis- en vervoersafstanden korter zijn dan nu (compacte steden o.a.) én de zuinigste vervoersmiddelen (trein. lightrail, tram, (E)-fiets) een veel groter aandeel hebben in mobiliteit en vervoer én de voertuigen veel zuiniger zijn én de voertuigen verregaand op groene stroom rijden. Het aantal auto- en vrachtautokilometers zal daardoor over 15 jaar veel lager zijn dan nu.

Dieselgate heeft duidelijk gemaakt dat ook nieuwe auto's veel NOx uitstoten. In vele gebieden, waaronder Natura 2000, is nu al de stikstofdepositie te hoog. De PAS gaat dat niet oplossen, maar intussen verhoogt dit project wel de depositie daar. Om die reden mag het project niet doorgaan. Eerst moet u de naam Natura 2000 maar waar maken.

Het oostelijk deel van de spoorwegdriehoek ten noorden van Station Lunetten zal in gebruik worden genomen als werkterrein. Tot op heden broedt hier elk jaar een stel kieviten, een soort die momenteel nog niet op de rode lijst staat, maar -met de huidige dalende trend- ten tijde van de aanleg waarschijnlijk wel. U moet ook soorten in de gevarenzone beschermen! "Ik maak me tevens ook ernstig zorgen over alle andere dieren die in Amelisweerd leven, zoals reeën, dassen, vossen, hazen, konijnen, vleermuizen en amfibieën. Als er vele bomen verdwijnen, komen deze dieren nóg meer in de verdrukking. Ook broedvogels verliezen waardevolle broedplekken en komen slecht tot broeden bij teveel verkeerslawaai. De verbreding van de A27 en de bomenkap die hiermee gepaard zou gaan is desastreus voor de in Amelisweerd levende dieren. Ook voor hen vraag ik u de plannen voor de verbreding van tafel te vegen.

Ik verzoek u mijn zienswijzen in acht te nemen om daarmee het OTB te verbeteren.

Hoogachtend,

Eva van Esch
Gemeenteraadslid Partij voor de Dieren Utrecht

Gerelateerd nieuws

Motie voor Utrechtse polder vol zonne- en windenergie opnieuw ingediend

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 9 juni 2016 heeft de Partij voor de Dieren opnieuw een motie ingediend om pold...

Lees verder

PvdD en ChristenUnie praten over de bloemetjes en de bijtjes

Op dinsdag 21 juni 2016 organiseren de Utrechtse gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren en ChristenUnie een thema...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief