Schrif­te­lijke vragen Een veldje in De Meern voor hond en mens


Indiendatum: 26 nov. 2015

Schriftelijke vragen 179/2015

Op 25 november 2015 sprak de Partij voor de Dieren met een groep bevlogen en bezorgde bewoners van De Meern over een hondenveldje langs Het Lint. Tevergeefs hebben zij bij de wethouder Openbare Ruimte en Groen aangeklopt voor de toewijzing van een veldje voor het veilig uitlaten van hun 100 honden. De bewoners pleiten er al enige tijd voor dat zij dit veldje mogen gebruiken voor hun honden, maar ook voor het voortzetten van belangrijke sociale contacten met buurtbewoners. Voor de veiligheid wensen zij een omheining om dit veldje, zodat honden niet de weg op rennen en bewoners even zorgeloos met elkaar en met hun honden samen kunnen zijn. De bewoners krijgen veel steun van elkaar in de vorm van goede gesprekken, een sociaal vangnet en opvang van hun hond als zij deze even zelf niet kunnen uitlaten vanwege omstandigheden of lichamelijke en/of geestelijke klachten.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. In hoeverre is het college op de hoogte van de wensen van deze groep bewoners voor een stukje grond langs Het Lint en de wensen voor een veilige omheining rond dit stukje grond?

De Partij voor de Dieren begreep uit het gesprek met de bewoners dat het wijkbureau hen wees op hondenuitlaatplekken verderop in De Meern. De meeste bewoners moeten 25-45 minuten lopen om deze plekken te bereiken. Dit is voor hen niet haalbaar vanwege de afstand en de tijd die het hen kost om hun hond dan veilig te laten spelen met andere honden.

2. Wat heeft het college tot nu toe ondernomen om de bewoners tegemoet te komen in hun wensen voor een hondenveldje op de door hen gewenste locatie?

De Partij voor de Dieren begreep van de bewoners dat op de door hen gewenste plek geen woningbouw wordt beoogd, maar het is hen niet duidelijk waarom de gemeente hen dit veldje niet toewijst.

3. Kan het college meer informatie geven over het bestemmingsplan voor de door de bewoners beoogde locatie voor het hondenveldje?
4. Er zou in het verleden sprake zijn geweest van de aanleg van een park op de bewuste locatie. Kan het college de PvdD hier meer over vertellen? Zo nee, waarom niet?
5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit bewonerscollectief op succesvolle wijze niet alleen voor hun honden, maar ook voor elkaar zorgt? Onderschrijft het college het belang van dergelijke sociale initiatieven? Zo ja, op welke wijze(n) gaat het college zich inzetten om dit hondenveldje, mét of zonder omheining voor de bewoners te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

De bewoners zijn meer dan bereid om mee te denken over de financiering van de omheining en zelf ook geld in te zamelen voor deze omheining, bijvoorbeeld middels crowdfunding. De Partij voor de Dieren wees hen op het bestaan van het Initiatievenfonds.

6.Is het college bereid om, als de grond wordt toegewezen aan de bewoners voor een hondenveldje, (deels) mee te betalen aan een omheining voor de honden? Zo nee, waarom niet?
7. Is het college bereid mee te denken over het inzetten van het Initiatievenfonds en andere vormen van financiering voor de omheining? Zo nee, waarom niet?
8. Is het college bereid om op korte termijn met de bewoners in gesprek te gaan om hen zo spoedig mogelijk tegemoet te komen met het toewijzen van de door hen beoogde locatie? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 26 nov. 2015
Antwoorddatum: 26 nov. 2015

Schriftelijke vragen 179/2015

Op 25 november 2015 sprak de Partij voor de Dieren met een groep bevlogen en bezorgde bewoners van De Meern over een hondenveldje langs Het Lint. Tevergeefs hebben zij bij de wethouder Openbare Ruimte en Groen aangeklopt voor de toewijzing van een veldje voor het veilig uitlaten van hun 100 honden. De bewoners pleiten er al enige tijd voor dat zij dit veldje mogen gebruiken voor hun honden, maar ook voor het voortzetten van belangrijke sociale contacten met buurtbewoners. Voor de veiligheid wensen zij een omheining om dit veldje, zodat honden niet de weg op rennen en bewoners even zorgeloos met elkaar en met hun honden samen kunnen zijn. De bewoners krijgen veel steun van elkaar in de vorm van goede gesprekken, een sociaal vangnet en opvang van hun hond als zij deze even zelf niet kunnen uitlaten vanwege omstandigheden of lichamelijke en/of geestelijke klachten.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. In hoeverre is het college op de hoogte van de wensen van deze groep bewoners voor een stukje grond langs Het Lint en de wensen voor een veilige omheining rond dit stukje grond?

De Partij voor de Dieren begreep uit het gesprek met de bewoners dat het wijkbureau hen wees op hondenuitlaatplekken verderop in De Meern. De meeste bewoners moeten 25-45 minuten lopen om deze plekken te bereiken. Dit is voor hen niet haalbaar vanwege de afstand en de tijd die het hen kost om hun hond dan veilig te laten spelen met andere honden.

Wij zijn op de hoogte van de wens van deze groep bewoners voor een hondenspeelweide aan de zuidkant van het Máximapark

2. Wat heeft het college tot nu toe ondernomen om de bewoners tegemoet te komen in hun wensen voor een hondenveldje op de door hen gewenste locatie?

De Partij voor de Dieren begreep van de bewoners dat op de door hen gewenste plek geen woningbouw wordt beoogd, maar het is hen niet duidelijk waarom de gemeente hen dit veldje niet toewijst.

Wij hebben bewoners eerder al geantwoord dat het niet wenselijk en/of mogelijk is om aan de zuidzijde van het Máximapark een hondenspeelweide te realiseren. Eén van de door bewoners aangegeven locaties is niet mogelijke vanwege de ligging op een locatie waar woningbouw gepland is, de andere aangegeven locatie is niet wenselijk vanwege de ligging in Het Lint (zie antwoord 3). Wel zijn we bezig om een nieuwe hondenspeelweide te realiseren in De Woerd. Dit is ook een bewonersverzoek geweest en komt hiermee al tegemoet aan de vraag naar meer hondenspeelweiden. Momenteel loopt hiervoor echter nog een bezwaarprocedure door omwonenden.

3. Kan het college meer informatie geven over het bestemmingsplan voor de door de bewoners beoogde locatie voor het hondenveldje?

De locatie die bewoners thans wensen als hondenspeelweide is onderdeel van Het Lint (bestemming volgens het Bestemmingsplan Leidsche Rijn Park 2006: Groenvoorziening- Parklint). Het Lint is een recreatief lineair park en is daarnaast een belangrijke ecologische verbindingszone naar de omgeving Haarrijnseplas en Wielrevelt/Haarzuilens. Één van de uitgangspunten bij het Lint is dat dit een 30 meter brede vrije zone is met een aaneengesloten inrichting.

De locatie ligt tegen de nieuwe woonwijk ParkZuid aan, waar de eerste woningen begin dit jaar worden opgeleverd. Alvorens tot aanwijzing van een hondenspeelweide over te gaan moet ook onder toekomstige bewoners een draagvlakmeting worden gedaan. Op basis daarvan zal vervolgens een belangenafweging gemaakt kunnen worden.

Naar aanleiding van een reportagefilmpje van ‘U in de Wijk’ op Youtube, waarin de betreffende groep bewoners een pleidooi houdt voor een hondenspeelweide op de beoogde locatie, is op voorhand al een bezwaar binnengekomen van gebruikers van Het Lint (skeelerclub).

4. Er zou in het verleden sprake zijn geweest van de aanleg van een park op de bewuste locatie. Kan het college de PvdD hier meer over vertellen? Zo nee, waarom niet?

De bewuste locatie ligt midden in Het Lint: een lineair park met grasweiden en een asfaltpad bestemd voor recreatief langzaam verkeer. Tevens loopt er een ruiterpad. Er is voor deze locatie niet specifiek een andere inrichting voorzien geweest dan de vaste aaneengesloten inrichting van Het Lint zoals het ook is uitgevoerd,

Het Lint is een belangrijke ecologische verbindingszone. De druk op Het Lint is groot door het intensieve gebruik van het asfaltpad en door allerlei verzoeken voor initiatieven op deze open ruimte van Het Lint. Bij intiatieven aan het Lint is daarom altijd de afweging of het echt noodzakelijk is of dat er reeds op een andere manier in de behoefte kan worden voorzien. Het uitgangspunt is tenslotte: Het Lint zoveel mogelijk vrij laten. Voorkomen moet namelijk worden dat Het Lint door allerlei initiatieven teveel versnipperd raakt waardoor de functie van ecologische verbindingszone in gevaar komt en de open ruimte van Het Lint langzaamaan dicht slibt met functies

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit bewonerscollectief op succesvolle wijze niet alleen voor hun honden, maar ook voor elkaar zorgt? Onderschrijft het college het belang van dergelijke sociale initiatieven? Zo ja, op welke wijze(n) gaat het college zich inzetten om dit hondenveldje, mét of zonder omheining voor de bewoners te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

In het Máximapark wordt reeds op een vijftal plaatsen sociale initiatieven van hondenliefhebbers mogelijk gemaakt. Er zijn vijf hondenspeelweiden in het Máximapark: bij de Tol, De Buitenhof, bij de hoek Terwijde/Componistenlaan, bij de hoofdingang aan Utrechtseweg en ter hoogte van de Japanse Tuin (op verzoek van bewoners binnenkort in aanleg). Daarnaast is dus nog een zesde hondenspeelveld in ontwikkeling bij de Hoge Woerd. Gezien de hierboven genoemde druk op Het Lint vinden wij het niet wenselijk nog meer ruimte in Het Lint toe te wijzen aan hondenvoorzieningen ten koste van de ecologische verbindingsfunctie. Wij nodigen bewoners van harte uit van de andere 4 (binnenkort 6) hondenspeelweiden gebruik te maken.

De bewoners zijn meer dan bereid om mee te denken over de financiering van de omheining en zelf ook geld in te zamelen voor deze omheining, bijvoorbeeld middels crowdfunding. De Partij voor de Dieren wees hen op het bestaan van het Initiatievenfonds.

6.Is het college bereid om, als de grond wordt toegewezen aan de bewoners voor een hondenveldje, (deels) mee te betalen aan een omheining voor de honden? Zo nee, waarom niet?

(Mede)financiering voor een omheining in het Máximapark is gezien bovenstaand antwoord niet aan de orde

7. Is het college bereid mee te denken over het inzetten van het Initiatievenfonds en andere vormen van financiering voor de omheining? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord vraag 6

8. Is het college bereid om op korte termijn met de bewoners in gesprek te gaan om hen zo spoedig mogelijk tegemoet te komen met het toewijzen van de door hen beoogde locatie? Zo nee, waarom niet?

Zoals ook aangegeven richting betreffende initiatiefnemers in een brief van 25 juni 2015 en een mail van 28 juli 2015, komen we gezien het vorenstaande, niet tegemoet aan de wens van bewoners om de beoogde locatie in het Máximapark toe te wijzen als hondenspeelweide. Wij hebben aangegeven dat er in onze ogen (in de nabije toekomst) voldoende alternatieven zijn om te voorzien in hun behoefte. Uiteraard zijn we bereid dit in een gesprek toe te lichten als de betreffende bewoners dat wensen.