Monde­linge vragen Nav bericht­geving bezui­niging gemeen­te­fonds


Indiendatum: 30 apr. 2015

Op 10 april jl. ontvingen wij als raadsleden (landelijk) een brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de door PvdA-staatssecretaris Van Rijn aangekondigde bezuiniging, op het geld dat gemeenten krijgen voor de zorg voor jeugd, de ouderenzorg en de zorg voor chronisch zieken en gehandicapten. Het gaat over een bedrag van 270 mln. in 2015 tot 435 mln. in 2018.

In het kort berusten de bezwaren die de VNG in de brief maakt op de volgende argumenten:

 1. De voorgenomen korting is tegen de afspraken die zijn gemaakt. Nu nog een korting doorvoeren voor 2015 is een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur.
 2. 2014 is geen goede voorspeller van de structurele zorgbehoefte, omdat in dat ‘aanloopjaar’ door gemeenten zoals Utrecht al hard is gewerkt aan het terugdringen van het aantal zorg-indicaties. Succesvolle gemeenten als Utrecht worden hiermee dubbel gestraft.
 3. Gemeenten hebben met hun zorgaanbieders al harde afspraken gemaakt over de budgetten voor 2015. Daar kunnen en willen we niets meer aan veranderen.
 4. De voorgenomen bezuiniging werkt contraproductief voor de doelstelling van de decentralisatie. Immers: hoe beter een gemeente presteert bij de taakuitvoering binnen de nieuwe WMO en de Jeugdwet, hoe minder mensen uiteindelijk in de Wet Langdurige Zorg terecht komen.
 5. Er zijn geen inhoudelijke argumenten. Het is een ordinaire bezuiniging.

Dit is niet de enige (grote) bezuinigingsactie van dit Kabinet. We noemen in dit verband ook graag de Kleinsma-korting op de bijstandsgelden en de Dekker-korting op gemeentelijke budgetten voor onderwijs. Deze bezuinigingen maken dat we als Utrecht pijnlijke concessies moeten doen bij het realiseren van onze ambities.

Dit leidt bij de fracties van D66, PvdD, GL, SP, CDA en S&S tot de volgende vragen:

 1. Kent het college de brief van de VNG en is het college op de hoogte van de voorgenomen bezuinigingen van het Rijk?
 2. Kan het college al een inschatting maken van de potentiële korting specifiek voor de stad Utrecht?
 3. Deelt het college de mening van de D66 en de overige genoemde fracties dat deze bezuiniging zeer onverstandig is, en indruist tegen wat met de decentralisaties wordt beoogd, namelijk betere zorg die dichtbij mensen is georganiseerd?
 4. Deelt het college de argumentatie in de brief van de VNG en de door ons genoemde aanvullende argumenten?
 5. Hoe beoordeelt het college de beoogde korting en de voorgenomen handelswijze van de PvdA-staatssecretaris Van Rijn?
 6. Is het college bereid zich bij de verantwoordelijke bewindslieden, mede op basis van deze argumenten, met klem tegen de voorgenomen bezuiniging te verzetten, samen met de VNG, andere (grote) gemeenten, zorginstellingen, ketenpartners en belanghebbenden?

De fracties van D66, GL, SP, CDA, S&S, PvdD roepen het college op tegen het voornemen van dit kabinet ernstig bezwaar te maken. Hiertoe hebben wij een actuele motie, om onze oproep kracht bij te zetten.

Indiendatum: 30 apr. 2015
Antwoorddatum: 30 apr. 2015

Op 10 april jl. ontvingen wij als raadsleden (landelijk) een brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de door PvdA-staatssecretaris Van Rijn aangekondigde bezuiniging, op het geld dat gemeenten krijgen voor de zorg voor jeugd, de ouderenzorg en de zorg voor chronisch zieken en gehandicapten. Het gaat over een bedrag van 270 mln. in 2015 tot 435 mln. in 2018.

In het kort berusten de bezwaren die de VNG in de brief maakt op de volgende argumenten:

 1. De voorgenomen korting is tegen de afspraken die zijn gemaakt. Nu nog een korting doorvoeren voor 2015 is een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur.
 2. 2014 is geen goede voorspeller van de structurele zorgbehoefte, omdat in dat ‘aanloopjaar’ door gemeenten zoals Utrecht al hard is gewerkt aan het terugdringen van het aantal zorg-indicaties. Succesvolle gemeenten als Utrecht worden hiermee dubbel gestraft.
 3. Gemeenten hebben met hun zorgaanbieders al harde afspraken gemaakt over de budgetten voor 2015. Daar kunnen en willen we niets meer aan veranderen.
 4. De voorgenomen bezuiniging werkt contraproductief voor de doelstelling van de decentralisatie. Immers: hoe beter een gemeente presteert bij de taakuitvoering binnen de nieuwe WMO en de Jeugdwet, hoe minder mensen uiteindelijk in de Wet Langdurige Zorg terecht komen.
 5. Er zijn geen inhoudelijke argumenten. Het is een ordinaire bezuiniging.

Dit is niet de enige (grote) bezuinigingsactie van dit Kabinet. We noemen in dit verband ook graag de Kleinsma-korting op de bijstandsgelden en de Dekker-korting op gemeentelijke budgetten voor onderwijs. Deze bezuinigingen maken dat we als Utrecht pijnlijke concessies moeten doen bij het realiseren van onze ambities.

Dit leidt bij de fracties van D66 GL, SP, CDA, S&S en PvdD tot de volgende vragen:

1. Kent het college de brief van de VNG en is het college op de hoogte van de voorgenomen bezuinigingen van het Rijk?

Antwoord: we kennen de brief en ik (wethouder Everhardt) ben als voorzitter van de VNG commissie Jeugd hier nauw bij betrokken.

2. Kan het college al een inschatting maken van de potentiële korting specifiek voor de stad Utrecht?

Antwoord: Het is lastig om dit nu al vast te stellen. Dit hangt af van de hoogte van de korting en het gedeelte van de korting op het totaalbudget. Het gaat wel om enkele miljoenen.

3. Deelt het college de mening van de D66 en de overige genoemde fracties dat deze bezuiniging zeer onverstandig is, en indruist tegen wat met de decentralisaties wordt beoogd, namelijk betere zorg die dichtbij mensen is georganiseerd?

Antwoord: Jazeker, en dat is waarom we zeer actief zijn op landelijk niveau om in gesprek te gaan met het Rijk en de staatssecretaris.

4. Deelt het college de argumentatie in de brief van de VNG en de door ons genoemde aanvullende argumenten?

Antwoord: Jazeker, we zijn er nauw bij betrokken. Onlangs heb ik namens de VNG een petitie aangeboden aan de staatssecretaris. We hebben een snelle enquête gehouden onder de leden van de VNG. Zij zien allemaal grote vraagstukken op zich afkomen op financieel gebied en over de afspraken die gemaakt zijn. Het is belangrijk hoe je met elkaar omgaat in het contact tussen de VNG en het Rijk. We hebben dit goed onder de aandacht gebracht, want zo ga je niet met elkaar om.

5. Hoe beoordeelt het college de beoogde korting en de voorgenomen handelswijze van de PvdA-staatssecretaris Van Rijn?

Zie 4

Is het college bereid zich bij de verantwoordelijke bewindslieden, mede op basis van deze argumenten, met klem tegen de voorgenomen bezuiniging te verzetten, samen met de VNG, andere (grote) gemeenten, zorginstellingen, ketenpartners en belanghebbenden?

Zie 4.

De fracties van D66, GL, SP, CDA, S&S, PvdD roepen het college op tegen het voornemen van dit kabinet ernstig bezwaar te maken. Hiertoe hebben wij een actuele motie, om onze oproep kracht bij te zetten.

Wethouder: wij kunnen de motie omarmen, maar we willen wel eerst een raadsreactie. (de motie is aangenomen)