Schrif­te­lijke vragen Biomas­sa­ener­gie­cen­trale Lage Weide


Indiendatum: 8 mei 2015

Schriftelijke vragen 81/2015

De ChristenUnie en de Partij voor de Dieren hebben kennis genomen van het besluit van Eneco om af te zien van de ontwikkeling van de biomassaenergiecentrale (Bec) op Lage Weide. De aanbesteding ter voorbereiding op deze Bec Groene Weide is dan ook stopgezet. Eneco heeft wel een alternatief plan in gedachten voor een kleinere centrale op het terrein. Dit heeft gevolgen voor de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente, met name voor de verduurzaming van onze stadsverwarming. De ChristenUnie en de Partij voor de Dieren hebben hierover de volgende vragen.

1. Heeft het college kennisgenomen van het besluit van Eneco?

2. In 2013 waren er nog twee partijen geïnteresseerd in een Bec, nu lijkt er geen een meer te zijn. Is het college bekend met de ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan het besluit van Eneco om nu slechts op beperkte schaal een biomassacentrale te willen realiseren? Welke zijn dat?

3. Heeft de wethouder afspraken gemaakt over eventuele toekomstige, noodzakelijke uitbreidingen van de warmteproductie en of deze via biomassa worden gerealiseerd?

4. Wat betekent het besluit van Eneco voor de duurzaamheidsdoelstellingen van Utrecht, met name het verduurzamen van onze stadsverwarming?

5. Heeft het college alternatieven in ontwikkeling om alsnog de stadsverwarming in Utrecht te verduurzamen? Zo ja, op welke termijn kan de raad hierover geïnformeerd worden?

6. Wat is de extra CO2-reductie opgave als gevolg van een kleinere centrale –die bovendien geen elektriciteit produceert- voor de gemeente Utrecht?

Indiendatum: 8 mei 2015
Antwoorddatum: 26 mei 2015

De ChristenUnie en de Partij voor de Dieren hebben kennis genomen van het besluit van Eneco om af te zien van de ontwikkeling van de biomassaenergiecentrale (Bec) op Lage Weide. De aanbesteding ter voorbereiding op deze Bec Groene Weide is dan ook stopgezet. Eneco heeft wel een alternatief plan in gedachten voor een kleinere centrale op het terrein. Dit heeft gevolgen voor de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente, met name voor de verduurzaming van onze stadsverwarming. De ChristenUnie en de Partij voor de Dieren hebben hierover de volgende vragen.

1. Heeft het college kennisgenomen van het besluit van Eneco?

Ja, Eneco heeft ons mondeling ingelicht. Daarna hebben wij op 24 april j.l. een brief van Eneco ontvangen waarin het besluit wordt toegelicht. De brief is ter informatie toegevoegd.

2. In 2013 waren er nog twee partijen geïnteresseerd in een Bec, nu lijkt er geen een meer te zijn. Is het college bekend met de ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan het besluit van Eneco om nu slechts op beperkte schaal een biomassacentrale te willen realiseren? Welke zijn dat?

Ja. De overwegingen van Eneco om voor een andere, kleinere biomassacentrale te kiezen zijn ingegeven door afwegingen in de eigen bedrijfsvoering en een aantal onzekerheden over het door het rijk te voeren beleid. In de bijlage is dit door Eneco verder toegelicht.

3. Heeft de wethouder afspraken gemaakt over eventuele toekomstige, noodzakelijke uitbreidingen van de warmteproductie en of deze via biomassa worden gerealiseerd?

Nee op dit moment niet.

4. Wat betekent het besluit van Eneco voor de duurzaamheidsdoelstellingen van Utrecht, met name het verduurzamen van onze stadsverwarming?

Het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen van de stad door de verduurzaming van warmte wordt door dit besluit van Eneco vertraagd.

5. Heeft het college alternatieven in ontwikkeling om alsnog de stadsverwarming in Utrecht te verduurzamen? Zo ja, op welke termijn kan de raad hierover geïnformeerd worden?

Uit de stadsgesprekken Energieplan is naar voren gekomen dat bewoners de verduurzaming van warmte belangrijk vinden, onder bepaalde randvoorwaarden. Wij starten daarom op korte termijn overleg met Eneco om te komen tot afspraken over de toekomst van een duurzame warmtevoorziening. Het Energieplan wordt u voor het zomerreces toegestuurd.

6. Wat is de extra CO2-reductie opgave als gevolg van een kleinere centrale –die bovendien geen elektriciteit produceert- voor de gemeente Utrecht?

Zoals Eneco in haar brief aangeeft zal ongeveer 15% van de warmtevoorziening in Utrecht worden verduurzaamd in plaats van de eerder genoemde 30%. Dit betekent dat, als de tweede centrale niet wordt gebouwd, de extra opgave circa 15.000 ton CO2 bedraagt.