Monde­linge vragen Kappen met kappen Kove­laarstraat II


Indiendatum: 8 apr. 2021

Mondelinge vragen 5, donderdag 8 april 2021

Gisteren ontvingen wij de beantwoording van SV 74 (Aanvullende vragen bomenkap Kovelaarstraat). Hieruit blijkt dat het saneren van de grond samenhangt met de gewenste bestemming, namelijk wonen en tuinen. In dat licht verbazen ons de antwoorden van het vragenuur van 4 maart, waarin ons verteld werd dat de motie ‘Kappen met kappen’ in het geval van de Kovelaarstraat niet van toepassing was.

Gegeven het feit dat nog lang niet alle benodigde vergunningen voor bouwen verleend zijn en er ook nog juridische procedures lopen tégen de bouwplannen, lijkt woningbouw op deze locatie op dit moment nog verre van zeker. Het kappen van bomen voor een grondsanering die enkel noodzakelijk is op het moment dat er inderdaad woningen gebouwd zouden mogen worden lijkt ons daarom erg voorbarig.

1. Klopt het dat grondsanering niet nodig was geweest als blijkt dat hier uiteindelijk geen woningen toegevoegd gaan worden?

2. Klopt het dat zonder grondsanering zeker 18 van de nu gekapte bomen gespaard hadden kunnen blijven?

3. De motie ‘Kappen met kappen’ heeft als doel te voorkomen dat er bomen gekapt worden voor ruimtelijke plannen die uiteindelijk niet uitgevoerd worden. Deelt het college de mening dat het daarom beter was geweest om aan de velvergunning voor het saneren van deze grond en de daarmee samenhangende bomenkap, de voorwaarde verbonden hád moeten worden dat deze vergunning pas gebruikt mocht worden nadat ook de benodigde bouwvergunningen (inclusief afwijken bestemmingsplan) verleend en bruikbaar geworden zouden zijn?

4. Kan het college toezeggen om aan de vergunningen voor bomenkap op deze locatie die nu nog aangevraagd worden, bijvoorbeeld de lopende aanvraag voor woningbouw en het kappen van 10 bomen, die in het overzicht bij de beantwoording van de SV genoemd wordt, die voorwaarde wél te verbinden?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren