Monde­linge vragen Kappen met kappen Kove­laarstraat II


Indiendatum: 8 apr. 2021

Mondelinge vragen 5, donderdag 8 april 2021

Gisteren ontvingen wij de beantwoording van SV 74 (Aanvullende vragen bomenkap Kovelaarstraat). Hieruit blijkt dat het saneren van de grond samenhangt met de gewenste bestemming, namelijk wonen en tuinen. In dat licht verbazen ons de antwoorden van het vragenuur van 4 maart, waarin ons verteld werd dat de motie ‘Kappen met kappen’ in het geval van de Kovelaarstraat niet van toepassing was.

Gegeven het feit dat nog lang niet alle benodigde vergunningen voor bouwen verleend zijn en er ook nog juridische procedures lopen tégen de bouwplannen, lijkt woningbouw op deze locatie op dit moment nog verre van zeker. Het kappen van bomen voor een grondsanering die enkel noodzakelijk is op het moment dat er inderdaad woningen gebouwd zouden mogen worden lijkt ons daarom erg voorbarig.

1. Klopt het dat grondsanering niet nodig was geweest als blijkt dat hier uiteindelijk geen woningen toegevoegd gaan worden?

2. Klopt het dat zonder grondsanering zeker 18 van de nu gekapte bomen gespaard hadden kunnen blijven?

3. De motie ‘Kappen met kappen’ heeft als doel te voorkomen dat er bomen gekapt worden voor ruimtelijke plannen die uiteindelijk niet uitgevoerd worden. Deelt het college de mening dat het daarom beter was geweest om aan de velvergunning voor het saneren van deze grond en de daarmee samenhangende bomenkap, de voorwaarde verbonden hád moeten worden dat deze vergunning pas gebruikt mocht worden nadat ook de benodigde bouwvergunningen (inclusief afwijken bestemmingsplan) verleend en bruikbaar geworden zouden zijn?

4. Kan het college toezeggen om aan de vergunningen voor bomenkap op deze locatie die nu nog aangevraagd worden, bijvoorbeeld de lopende aanvraag voor woningbouw en het kappen van 10 bomen, die in het overzicht bij de beantwoording van de SV genoemd wordt, die voorwaarde wél te verbinden?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 8 apr. 2021
Antwoorddatum: 8 apr. 2021

Mondelinge vragen 5, donderdag 8 april 2021

Gisteren ontvingen wij de beantwoording van SV 74 (Aanvullende vragen bomenkap Kovelaarstraat). Hieruit blijkt dat het saneren van de grond samenhangt met de gewenste bestemming, namelijk wonen en tuinen. In dat licht verbazen ons de antwoorden van het vragenuur van 4 maart, waarin ons verteld werd dat de motie ‘Kappen met kappen’ in het geval van de Kovelaarstraat niet van toepassing was.

Gegeven het feit dat nog lang niet alle benodigde vergunningen voor bouwen verleend zijn en er ook nog juridische procedures lopen tégen de bouwplannen, lijkt woningbouw op deze locatie op dit moment nog verre van zeker. Het kappen van bomen voor een grondsanering die enkel noodzakelijk is op het moment dat er inderdaad woningen gebouwd zouden mogen worden lijkt ons daarom erg voorbarig.

1. Klopt het dat grondsanering niet nodig was geweest als blijkt dat hier uiteindelijk geen woningen toegevoegd gaan worden?

2. Klopt het dat zonder grondsanering zeker 18 van de nu gekapte bomen gespaard hadden kunnen blijven?

3. De motie ‘Kappen met kappen’ heeft als doel te voorkomen dat er bomen gekapt worden voor ruimtelijke plannen die uiteindelijk niet uitgevoerd worden. Deelt het college de mening dat het daarom beter was geweest om aan de velvergunning voor het saneren van deze grond en de daarmee samenhangende bomenkap, de voorwaarde verbonden hád moeten worden dat deze vergunning pas gebruikt mocht worden nadat ook de benodigde bouwvergunningen (inclusief afwijken bestemmingsplan) verleend en bruikbaar geworden zouden zijn?

4. Kan het college toezeggen om aan de vergunningen voor bomenkap op deze locatie die nu nog aangevraagd worden, bijvoorbeeld de lopende aanvraag voor woningbouw en het kappen van 10 bomen, die in het overzicht bij de beantwoording van de SV genoemd wordt, die voorwaarde wél te verbinden?

Voorzitter! Het is in principe zo dat de verontreiniging waarop de vragensteller doelt niet van dien aard is dat het huidige gebruik acuut sanering van de grond noodzakelijk maakt op dat plekje. De ontwikkeling van het perceel zorgt er wel voor dat de grond geschikt moet worden gemaakt voor woningen met tuinen. De motie "Kappen met kappen" ziet echter niet toe op het saneren van grond. Het staat de grondeigenaar dus vrij om het terrein bouwrijp te maken en de bodem te saneren. Maar hier speelt ook iets anders, namelijk dat op het betreffende perceel een asbesthoudende weg aanwezig is. Hiervoor is de Inspectie Leefomgeving en Transport het bevoegd gezag. Uit de wet- en regelgeving volgt dat het verboden is een asbesthoudende weg in bezit te hebben, ongeacht het gebruik van het perceel. De eigenaar heeft inmiddels een brief ontvangen van deze inspectie, waarin hij gesommeerd wordt deze weg voor 28 mei 2021 te verwijderen. De sanering van die weg is onontkoombaar en daarmee ook van de verontreiniging. Onafhankelijk van de vraag of er op dat perceel moet worden gebouwd, moet die weg verdwijnen. Hiervoor moeten sowieso zeventien bomen worden gekapt. Die bomen hadden dus niet gespaard kunnen worden. Het college heeft in maart een brief gestuurd over de evaluatie van het bomenbeleid en de herplantplicht. Daarover is in de commissie gesproken. Dit is een van de knelpunten die af en toe voorkomen, hoewel het verwijderen van de asbesthoudende weg in dit geval geen knelpunt is, maar een verplichting. Desalniettemin zullen we de casus van de Kovelaarstraat meenemen in de evaluatie van het bomenbeleid. De aanvrager heeft ervoor gekozen om de vervolgstappen voor de vergunning voor het bouwen en kappen tegelijkertijd in te dienen en alle Wabo-activiteiten samen te voegen en daarover in één keer een beslissing te vragen. Die aanvraag is inhoudelijk beoordeeld en voorzien van adviezen. Vorige week is het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Dat zal nog een week of vier à vijf ter inzage liggen. Daarop kunnen zienswijzen worden ingediend. Indien dit vergund wordt, is voorzien in de motie "Kappen met kappen".

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren