Monde­linge vragen Moes­tuinen Rijndijk


Indiendatum: 1 apr. 2021

Mondelinge vragen 5, donderdag 1 april 2021

Op de Rijndijk in Maarschalkerweerd liggen al zo’n 40 jaar moestuinen. Deze worden met veel liefde en plezier onderhouden door bewoners van Utrecht met een heel diverse achtergrond. Er zijn geen geschreven regels en de gebruikers vormen geen vereniging. Het is gegroeid en gegaan in de afgelopen 40 jaar en jaarlijks wordt door de gebruikers van de moestuinen een klein bedrag aan huur afgedragen aan de grondeigenaar. Het is voor deze mensen een toevluchtsoord om de zorgen van de dag achter te laten en om elkaar, zeker in coronatijd, te spreken.

Onlangs hebben de gebruikers van de grondeigenaar te horen gekregen dat ze allemaal per 1 januari 2022 moeten stoppen en dat de moestuinen zullen verdwijnen.

Dit leidt bij de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en CDA tot de volgende vragen:

1. Is de wethouder op de hoogte van het gebruik van de moestuinen en de aangekondigde beëindiging? Zo ja, wat is de reden van deze beëindiging en welke rol heeft de gemeente hierin?

In het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd staat beschreven dat er in het gebied plek is voor stadslandbouw: “Stadslandbouw is in Maarschalkerweerd de doorontwikkeling van één van de oudste grondgebruiken in het gebied. Als geen andere functie heeft het een verbindende rol. Het verbindt de stad met het landschap”.

2. Is de wethouder het met onze fracties eens dat de moestuinen op de Rijndijk al 40 jaar een prachtige invulling zijn van stadslandbouw en daarom passen in de visie van het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd? Zo nee, waarom niet?

3. Wat is volgens het geldende bestemmingsplan de functie van het gebied en welke activiteiten zijn daarbinnen mogelijk?

Er schijnt contact geweest te zijn met de gemeente over vermeende overlast bij het gebruik van de moestuinen. Het zou gaan over verrommeling van het gebied.

4. Is de wethouder bekend met deze overlastmelding? Zo ja, waar ging de melding over en wat is er met de melding gedaan?

5. Is de wethouder bereid om met de grondeigenaar in gesprek te gaan en te onderzoeken of het voortbestaan van de moestuinen, passend bij de visie op het gebied, mogelijk is? Zo nee, waarom niet?

Erwin Virginia, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Susanne Schilderman, D66
Jantine Zwinkels, CDA