Monde­linge vragen Moes­tuinen Rijndijk


Indiendatum: 1 apr. 2021

Mondelinge vragen 5, donderdag 1 april 2021

Op de Rijndijk in Maarschalkerweerd liggen al zo’n 40 jaar moestuinen. Deze worden met veel liefde en plezier onderhouden door bewoners van Utrecht met een heel diverse achtergrond. Er zijn geen geschreven regels en de gebruikers vormen geen vereniging. Het is gegroeid en gegaan in de afgelopen 40 jaar en jaarlijks wordt door de gebruikers van de moestuinen een klein bedrag aan huur afgedragen aan de grondeigenaar. Het is voor deze mensen een toevluchtsoord om de zorgen van de dag achter te laten en om elkaar, zeker in coronatijd, te spreken.

Onlangs hebben de gebruikers van de grondeigenaar te horen gekregen dat ze allemaal per 1 januari 2022 moeten stoppen en dat de moestuinen zullen verdwijnen.

Dit leidt bij de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en CDA tot de volgende vragen:

1. Is de wethouder op de hoogte van het gebruik van de moestuinen en de aangekondigde beëindiging? Zo ja, wat is de reden van deze beëindiging en welke rol heeft de gemeente hierin?

In het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd staat beschreven dat er in het gebied plek is voor stadslandbouw: “Stadslandbouw is in Maarschalkerweerd de doorontwikkeling van één van de oudste grondgebruiken in het gebied. Als geen andere functie heeft het een verbindende rol. Het verbindt de stad met het landschap”.

2. Is de wethouder het met onze fracties eens dat de moestuinen op de Rijndijk al 40 jaar een prachtige invulling zijn van stadslandbouw en daarom passen in de visie van het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd? Zo nee, waarom niet?

3. Wat is volgens het geldende bestemmingsplan de functie van het gebied en welke activiteiten zijn daarbinnen mogelijk?

Er schijnt contact geweest te zijn met de gemeente over vermeende overlast bij het gebruik van de moestuinen. Het zou gaan over verrommeling van het gebied.

4. Is de wethouder bekend met deze overlastmelding? Zo ja, waar ging de melding over en wat is er met de melding gedaan?

5. Is de wethouder bereid om met de grondeigenaar in gesprek te gaan en te onderzoeken of het voortbestaan van de moestuinen, passend bij de visie op het gebied, mogelijk is? Zo nee, waarom niet?

Erwin Virginia, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Susanne Schilderman, D66
Jantine Zwinkels, CDA

Indiendatum: 1 apr. 2021
Antwoorddatum: 1 apr. 2021

Mondelinge vragen 5, donderdag 1 april 2021

Op de Rijndijk in Maarschalkerweerd liggen al zo’n 40 jaar moestuinen. Deze worden met veel liefde en plezier onderhouden door bewoners van Utrecht met een heel diverse achtergrond. Er zijn geen geschreven regels en de gebruikers vormen geen vereniging. Het is gegroeid en gegaan in de afgelopen 40 jaar en jaarlijks wordt door de gebruikers van de moestuinen een klein bedrag aan huur afgedragen aan de grondeigenaar. Het is voor deze mensen een toevluchtsoord om de zorgen van de dag achter te laten en om elkaar, zeker in coronatijd, te spreken.

Onlangs hebben de gebruikers van de grondeigenaar te horen gekregen dat ze allemaal per 1 januari 2022 moeten stoppen en dat de moestuinen zullen verdwijnen.

Dit leidt bij de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en CDA tot de volgende vragen:

1. Is de wethouder op de hoogte van het gebruik van de moestuinen en de aangekondigde beëindiging? Zo ja, wat is de reden van deze beëindiging en welke rol heeft de gemeente hierin?

In het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd staat beschreven dat er in het gebied plek is voor stadslandbouw: “Stadslandbouw is in Maarschalkerweerd de doorontwikkeling van één van de oudste grondgebruiken in het gebied. Als geen andere functie heeft het een verbindende rol. Het verbindt de stad met het landschap”.

2. Is de wethouder het met onze fracties eens dat de moestuinen op de Rijndijk al 40 jaar een prachtige invulling zijn van stadslandbouw en daarom passen in de visie van het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd? Zo nee, waarom niet?

3. Wat is volgens het geldende bestemmingsplan de functie van het gebied en welke activiteiten zijn daarbinnen mogelijk?

Er schijnt contact geweest te zijn met de gemeente over vermeende overlast bij het gebruik van de moestuinen. Het zou gaan over verrommeling van het gebied.

4. Is de wethouder bekend met deze overlastmelding? Zo ja, waar ging de melding over en wat is er met de melding gedaan?

5. Is de wethouder bereid om met de grondeigenaar in gesprek te gaan en te onderzoeken of het voortbestaan van de moestuinen, passend bij de visie op het gebied, mogelijk is? Zo nee, waarom niet?

Erwin Virginia, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Susanne Schilderman, D66
Jantine Zwinkels, CDA

Voorzitter! We zijn ambtelijk recent door een huurder van een moestuin op de hoogte gesteld van de opzegging door de eigenaar. Daarna hebben we contact gezocht met de eigenaar. Hij geeft aan dat er sprake is van overlast, het terrein verrommelt, en hij daarover zeer vaak met zijn huurders in gesprek is geweest, maar dat dit niet tot verbetering heeft geleid. Hij heeft daarom de huur opgezegd, nadat hij vaker met de huurders in gesprek is geweest. De gemeente heeft hierin geen rol, in ieder geval niet in de zin dat zij hierop kan sturen, omdat dit privaat eigendom is. In het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd wordt stadslandbouw inderdaad genoemd als een passende invulling van dit gebied. De kavel ligt in het zogenaamde Lunettenpark. Volgens het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd is hier in algemene zin ruimte voor groen, natuur, recreatie, ongeorganiseerde sport en bewegen. De bestemming is recreatie en volkstuin. Hieronder wordt verstaan: volkstuinen, recreatieve voorzieningen ten behoeve van dagrecreatie, water, waterbeheer en waterberging en bij de bestemming behorende verkeer- parkeer- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en nutsvoorzieningen. Bij de gemeente is melding gemaakt van onder andere de verbranding van grofvuil, plastic en andere zaken en er is melding gedaan van illegale bebouwingen in het gebied. De inspecteur van VTH heeft geconstateerd dat de aanwezige bebouwing zou passen als er een vergunning voor aangevraagd zou zijn et cetera. Maar het is aan de eigenaar om die vergunning aan te vragen en er is geen vergunning afgegeven. We zijn in gesprek met de eigenaar, maar vooralsnog stelt de eigenaar zich op het standpunt dat hij de huur heeft opgezegd, omdat gesprekken in het verleden over het wijzigen van gedrag niet hebben geleid tot verbeteringen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Aanvullende waarborgen bodycams handhavers

Lees verder

Mondelinge vragen Kappen met kappen Kovelaarstraat II

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer