Schrif­te­lijke vragen Aanvul­lende waar­borgen bodycams hand­havers


Indiendatum: 30 mrt. 2021

Schriftelijke vragen 94/2021

Naar aanleiding van het commissiedebat van 18 maart hebben D66, Partij voor de Dieren, Student & Starter enDENK nadere vragen m.b.t. de invoering van de bodycams en monitoring/onderzoek wat daarmee gepaard zal gaan in het vervolg van dit jaar. Hiermee willen we verzoeken dat er meer en hardere waarborgen ontstaan t.a.v. privacybescherming.

Alvorens het stellen van onze vragen willen wij opnieuw benadrukken dat we de veiligheid van onze medewerkers belangrijk vinden en dat we juist daarom met deze vragen stellen. Zodat we als gemeente betere waarborgen hebben rondom de invoering van de bodycams, het gebruik ervan, en het onderzoek ernaar.

1. Wordt er jaarlijks onder onze VTH’ers een slachtofferenquête gehouden en doen we een incidentenregistratie? Zo ja, kan de raad daarover op de hoogte gehouden worden? Zo nee, wanneer gaan we daarmee beginnen?

2. Kan het college toezeggen dat een VTH-medewerker pas op pad gestuurd worden met een bodycam na training met het protocol?

In de pilot is het, blijkens de evaluatie, goed gegaan met de doelbinding van het gebruik en de bescherming van de privacy. We willen dat dit zo blijft als de bodycams worden ingevoerd. Daarom vinden we aanvullende beschermingsmaatregelen gewenst. De kans is er altijd dat afspraken na verloop van tijd minder worden nageleefd.

3. Wij stellen periodieke controle van het naleven van de protocollen door de afdeling zelf voor, bijvoorbeeld eens per kwartaal of half jaar. Wil het college dit toezeggen en opnemen in de werkwijze?

4. Wij stellen ook voor dat er een onafhankelijke audit uitgevoerd kan worden door de Functionaris Gegevensbescherming. Hiervoor hebben we gekeken naar hoe dit in Apeldoorn geregeld is: daar moet de FG dan ook recht krijgen op aangekondigde en onaangekondigde controles op alle plekken waar opnames worden gemaakt, opgeslagen, bekeken en/of verwijderd. Is het college met ons van mening dat dit ook in Utrecht onderdeel moet worden van de werkwijze? Wil het college dit toezeggen en opnemen in de werkwijze?

Voorts hebben we vragen t.a.v. het onderzoek en vervolg. In de commissievergadering werden al wat toezeggingen gedaan. Onze vragen voeren verder:

5. We willen graag dat duidelijk wordt of de veiligheid door het gebruik/dragen van de bodycams echt verandert, ook voor de Utrechtse situatie. Op welke wijze wordt dat vraagstuk in het vervolgonderzoek opgenomen?

6. Wil het college, wanneer het begin 2022 rapporteert over het verloop van het aanvullende onderzoek rondom de bodycams, aan de raad inzichtelijk maken wat er definitief in de protocollen is opgenomen?

7. In het coalitieakkoord is afgesproken een ‘ethische impact assesment’ uit te voeren op digitale dienstverlening. Bodycams vallen daar wat ons betreft onder. Gaat het college een ‘ethische impact assesment’ uitvoeren? Zo nee, waarom niet? Is het college bereid om de raad te informeren over de uitkomsten hiervan? Kan het college verder toelichten op welke wijze zij de ethische impact assessment onderdeel van de Utrechtse werkwijze gemaakt hebben?

Tenslotte nog een vraag over de vaste en flexibele camera’s in onze stad. In het debat is door enkele partijen ook de voorkeur uitgesproken om liever minder vaste en flexibele camera’s te hebben in onze stad.

8. Door de veronderstelde toename van veiligheid van onze handhavers, ontstaat een extra argument om nog eens kritisch te kijken of we al die camera’s nodig hebben. Is het college hiertoe bereid?

Maarten Koning, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Tessa Sturkenboom, Student & Starte