Monde­linge vragen Afval­con­tainers mogen niet in het Zocherpark


Indiendatum: 16 feb. 2023

Mondelinge vragen 2, 16 februari 2023

De Partij voor de Dieren stelde in 2020 en 2021, samen met CDA en VVD al diverse keren vragen over het voornemen van het college om ondergrondse afvalcontainers in het monumentale Zocherpark op de locatie Nicolaasdwarsstraat/Wijde Doelen te plaatsen.

Ook in een commissiedebat hebben onze partijen de wethouder gewezen op de vele verschillende redenen om deze locatie te heroverwegen. De PvdD stelde daarbij de risico’s aan de kaak van de aanleg en het gebruik van de containers voor rijksmonument het Zocherpark, en in het bijzonder voor de monumentale bomen in het park, inclusief hun wortels. Daarnaast zijn er zorgen geuit over de verkeersveiligheid bij het legen van de containers en de veiligheid en bereikbaarheid van het naastgelegen speeltuintje. Een actuele motie om te komen tot een betere onderbouwing en alternatieve locatie werd door een kleine meerderheid verworpen. Bewoners hebben juridische stappen gezet om deze slechte locatiekeuze te voorkomen en beroep ingesteld tegen het aanwijzingsbesluit voor ondergrondse afvalcontainers op deze locatie.

Vorige week heeft de Raad van State dit beroep gegrond verklaard. De RvS oordeelde dat het besluit om de containers te plaatsen op de Wijde Doelen/Nicolaasdwarsstraat (in het Zocherpark) onvoldoende gemotiveerd was, en dat het standpunt van het college dat de alternatieve locatie niet geschikter is, ook op een ondeugdelijke motivering berust.

Naar aanleiding van de recente uitspraak van de Raad van State hebben onze fracties de volgende vragen:

  1. Wat vindt college van de uitspraak en hoe reflecteert het college nu zelf op de onderbouwing van de locatiekeuze?
  2. Kan het college toezeggen om alsnog inzichtelijk te maken hoe ze de verschillende redenen heeft gewogen om de overige 7 locaties uit het locatieonderzoek (waaronder ook het Nicolaaskerkhof) af te wijzen? Zo nee waarom niet en zo ja, de resultaten te delen met de raad?
  3. Kan het college toezeggen om in overleg met o.a. de bewoners één of meer alternatieve locatie(s) te vinden zodat de beoogde locatie in het Zocherpark niet meer nodig is, en daarbij ook het gebruik van één of meer bovengrondse containers te overwegen?
  4. Is het college naar aanleiding van de uitspraak alsnog bereid om af te zien van de plannen voor containers op deze plek?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Gertjan te Hoonte, VVD
Jantine Zwinkels, CDA

Indiendatum: 16 feb. 2023
Antwoorddatum: 16 feb. 2023

Mondelinge vragen 2, 16 februari 2023

De Partij voor de Dieren stelde in 2020 en 2021, samen met CDA en VVD al diverse keren vragen over het voornemen van het college om ondergrondse afvalcontainers in het monumentale Zocherpark op de locatie Nicolaasdwarsstraat/Wijde Doelen te plaatsen.

Ook in een commissiedebat hebben onze partijen de wethouder gewezen op de vele verschillende redenen om deze locatie te heroverwegen. De PvdD stelde daarbij de risico’s aan de kaak van de aanleg en het gebruik van de containers voor rijksmonument het Zocherpark, en in het bijzonder voor de monumentale bomen in het park, inclusief hun wortels. Daarnaast zijn er zorgen geuit over de verkeersveiligheid bij het legen van de containers en de veiligheid en bereikbaarheid van het naastgelegen speeltuintje. Een actuele motie om te komen tot een betere onderbouwing en alternatieve locatie werd door een kleine meerderheid verworpen. Bewoners hebben juridische stappen gezet om deze slechte locatiekeuze te voorkomen en beroep ingesteld tegen het aanwijzingsbesluit voor ondergrondse afvalcontainers op deze locatie.

Vorige week heeft de Raad van State dit beroep gegrond verklaard. De RvS oordeelde dat het besluit om de containers te plaatsen op de Wijde Doelen/Nicolaasdwarsstraat (in het Zocherpark) onvoldoende gemotiveerd was, en dat het standpunt van het college dat de alternatieve locatie niet geschikter is, ook op een ondeugdelijke motivering berust.

Naar aanleiding van de recente uitspraak van de Raad van State hebben onze fracties de volgende vragen:

  1. Wat vindt college van de uitspraak en hoe reflecteert het college nu zelf op de onderbouwing van de locatiekeuze?
  2. Kan het college toezeggen om alsnog inzichtelijk te maken hoe ze de verschillende redenen heeft gewogen om de overige 7 locaties uit het locatieonderzoek (waaronder ook het Nicolaaskerkhof) af te wijzen? Zo nee waarom niet en zo ja, de resultaten te delen met de raad?
  3. Kan het college toezeggen om in overleg met o.a. de bewoners één of meer alternatieve locatie(s) te vinden zodat de beoogde locatie in het Zocherpark niet meer nodig is, en daarbij ook het gebruik van één of meer bovengrondse containers te overwegen?
  4. Is het college naar aanleiding van de uitspraak alsnog bereid om af te zien van de plannen voor containers op deze plek?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Gertjan te Hoonte, VVD
Jantine Zwinkels, CDA

Antwoord: Voorzitter! Dank ook aan de vraagstellers. We hebben destijds na een breed traject met inwoners en een uitgebreide studie uiteindelijk acht locaties verder onderzocht en daar een besluit over genomen. De Raad van State dwingt ons nu om een uitgebreider besluit te nemen met een betere onderbouwing. Wij nemen dat erg serieus, want de Raad van State heeft hiermee aangegeven dat wij dat onvoldoende onderbouwd hebben. Dat stelt ons voor de serieuze taak om dat alsnog sterker te onderbouwen.

Op vraag 2 kan ik aangeven dat we dat inzichtelijk zullen maken, dus al die locaties zullen opnieuw onderzocht worden. We zullen dat zorgvuldig afwegen en een nieuw besluit nemen. De resultaten zullen we inderdaad delen met de raad. In de derde plaats werd gevraagd of ik kan aangeven wat we gaan doen. Over die acht locaties die al tot stand zijn gekomen met de bewoners gaan wij een nieuw besluit nemen. Voorafgaand aan de consultatieperiode zijn er acht verschillende locaties in beeld gebracht en daarin is gekeken naar de mogelijke beperkingen op die locaties. Die zijn voortgekomen uit een wandeling met bewoners in de wijk om te kijken naar een geschikte plaats voor de containers. Andere locaties zijn afgevallen bijvoorbeeld vanwege aslastbeperkingen. Dat zijn plekken waar de inzamelwagen niet langs kan.

Op vraag 4 kan ik aangeven dat de plaatsing van de ondergrondse container wel noodzakelijk blijft vanwege de herinrichting van de Tolsteegbarrière en -brug. De vraag die nu voorligt, is op welke plaats die containers dan moeten komen. Wij nemen de uitspraak van de Raad van State serieus en dat betekent dat we een nieuw besluit zullen moeten nemen. Dat zullen we doen en we zullen dat besluit uitgebreider onderbouwen en de raad zal daarvan op de hoogte worden gesteld.