Monde­linge vragen Waar laten we 1000 extra tijde­lijke woningen?


Indiendatum: 9 feb. 2023

Mondelinge vragen 2, 9 februari 2023

Op 2 februari jl. ontving de raad van Woonin de brief ‘Extra woningbouw door benutten tussentijd’ (zie bijlage 1) en op 3 februari jl. verscheen hierover een artikel in de Telegraaf (zie bijlage 2). De wethouder tweette over dit artikel: “@WooninWonen zet de verdubbelaar in. Laten we er samen met de @RaadUtrecht alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen!”.

Het sneller huisvesten van (kwetsbare) Utrechters – ook via flexwoningen – onderschrijven de vragenstellers zeer. Door de berichtgeving raakten de fracties van D66, VVD, GroenLinks, CDA en Partij voor de Dieren echter ook verward over de aantallen en de plekken voor tijdelijke woningen. Daarom deze vragen:

1. Klopt het dat Woonin nog eens éxtra 1000 tijdelijke woningen heeft aangeschaft en deze wil bouwen in de stad, bovenop de eerder met de raad besproken 3000 tijdelijke woningen in Utrecht (wat in totaal neerkomt op 4000 woningen)?

2. Op welke wijze is in de periode tussen het debat over tijdelijk wonen d.d. 1 december 2022 en de brief aan de raad d.d. 31 januari 2023 contact geweest tussen Woonin en de gemeente? Zo ja, welke signalen heeft de gemeente afgegeven richting Woonin en hoe moet de tweet van de wethouder geïnterpreteerd worden?

3. Is het niet verstandiger eerst in te zetten op al ingezette projecten voor tijdelijke woningen, en niet al meteen de ambitie weer verder op te hogen?

4. Stel dat gekozen zou worden voor tijdelijke woningen op plekken die Woonin noemt in de brief, wat zou dan het effect zijn voor de permanente woningbouw in die gebieden, ook gegeven het feit dat tijdelijke woningen er voor 10-15 jaar staan?

Has Bakker, D66
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Tess Meerding, VVD
Meike Hellevoort, GroenLinks
Jantine Zwinkels, CDA