Monde­linge vragen Waar laten we 1000 extra tijde­lijke woningen?


Indiendatum: 9 feb. 2023

Mondelinge vragen 2, 9 februari 2023

Op 2 februari jl. ontving de raad van Woonin de brief ‘Extra woningbouw door benutten tussentijd’ (zie bijlage 1) en op 3 februari jl. verscheen hierover een artikel in de Telegraaf (zie bijlage 2). De wethouder tweette over dit artikel: “@WooninWonen zet de verdubbelaar in. Laten we er samen met de @RaadUtrecht alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen!”.

Het sneller huisvesten van (kwetsbare) Utrechters – ook via flexwoningen – onderschrijven de vragenstellers zeer. Door de berichtgeving raakten de fracties van D66, VVD, GroenLinks, CDA en Partij voor de Dieren echter ook verward over de aantallen en de plekken voor tijdelijke woningen. Daarom deze vragen:

1. Klopt het dat Woonin nog eens éxtra 1000 tijdelijke woningen heeft aangeschaft en deze wil bouwen in de stad, bovenop de eerder met de raad besproken 3000 tijdelijke woningen in Utrecht (wat in totaal neerkomt op 4000 woningen)?

2. Op welke wijze is in de periode tussen het debat over tijdelijk wonen d.d. 1 december 2022 en de brief aan de raad d.d. 31 januari 2023 contact geweest tussen Woonin en de gemeente? Zo ja, welke signalen heeft de gemeente afgegeven richting Woonin en hoe moet de tweet van de wethouder geïnterpreteerd worden?

3. Is het niet verstandiger eerst in te zetten op al ingezette projecten voor tijdelijke woningen, en niet al meteen de ambitie weer verder op te hogen?

4. Stel dat gekozen zou worden voor tijdelijke woningen op plekken die Woonin noemt in de brief, wat zou dan het effect zijn voor de permanente woningbouw in die gebieden, ook gegeven het feit dat tijdelijke woningen er voor 10-15 jaar staan?

Has Bakker, D66
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Tess Meerding, VVD
Meike Hellevoort, GroenLinks
Jantine Zwinkels, CDA

Indiendatum: 9 feb. 2023
Antwoorddatum: 9 feb. 2023

Mondelinge vragen 2, 9 februari 2023

Op 2 februari jl. ontving de raad van Woonin de brief ‘Extra woningbouw door benutten tussentijd’ (zie bijlage 1) en op 3 februari jl. verscheen hierover een artikel in de Telegraaf (zie bijlage 2). De wethouder tweette over dit artikel: “@WooninWonen zet de verdubbelaar in. Laten we er samen met de @RaadUtrecht alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen!”.

Het sneller huisvesten van (kwetsbare) Utrechters – ook via flexwoningen – onderschrijven de vragenstellers zeer. Door de berichtgeving raakten de fracties van D66, VVD, GroenLinks, CDA en Partij voor de Dieren echter ook verward over de aantallen en de plekken voor tijdelijke woningen. Daarom deze vragen:

1. Klopt het dat Woonin nog eens éxtra 1000 tijdelijke woningen heeft aangeschaft en deze wil bouwen in de stad, bovenop de eerder met de raad besproken 3000 tijdelijke woningen in Utrecht (wat in totaal neerkomt op 4000 woningen)?

2. Op welke wijze is in de periode tussen het debat over tijdelijk wonen d.d. 1 december 2022 en de brief aan de raad d.d. 31 januari 2023 contact geweest tussen Woonin en de gemeente? Zo ja, welke signalen heeft de gemeente afgegeven richting Woonin en hoe moet de tweet van de wethouder geïnterpreteerd worden?

3. Is het niet verstandiger eerst in te zetten op al ingezette projecten voor tijdelijke woningen, en niet al meteen de ambitie weer verder op te hogen?

4. Stel dat gekozen zou worden voor tijdelijke woningen op plekken die Woonin noemt in de brief, wat zou dan het effect zijn voor de permanente woningbouw in die gebieden, ook gegeven het feit dat tijdelijke woningen er voor 10-15 jaar staan?

Has Bakker, D66
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Tess Meerding, VVD
Meike Hellevoort, GroenLinks
Jantine Zwinkels, CDA

Antwoord: Ik zal er gelijk doorheen lopen, aangezien we beperkt de tijd hebben.
Het antwoord op de eerste vraag is ja. In de brief van Woonin wordt aangegeven dat de corporaties inderdaad de kans zien om op korte termijn hoogwaardige woningen in te kopen en nog dit jaar ook te realiseren. Oftewel, de corporaties die hebben deze woningen nog niet aangeschaft. Het klopt dat de 1.000 woningen die zij ook in de brief noemen bovenop de al lopende projecten zoals onder andere Befu en Page komen. Dus dat zou inderdaad voor het komende jaar 1.000 en dan nog plus
1.000 woningen betekenen.
In antwoord op vraag 2 kan ik melden dat ik op woensdag 25 januari via de directeur van Woonin voor het eerst kennis heb genomen van dit aanbod, waarmee de corporaties aangeven een proactieve bijdrage te willen leveren aan het grote aantal extra woningen dat in 2023 nodig is voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen in Utrecht. Daar hebben we ook afgelopen dinsdag in de raadsinformatiebijeenkomst met elkaar over gesproken. Zij hebben toen ook aangegeven hierover een brief naar de raad te zullen sturen, dit naar aanleiding van de brief Groot tekort aan woonruimte voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen die de raad op 17 januari heeft ontvangen. Vervolgens heb ik de rest van het college hierover geïnformeerd. Mijn tweet was een feitelijke reactie. Ik schreef over een verdubbelaar, aangezien het realiseren van 2.000 flexwoningen een verdubbeling is van de oorspronkelijke ambitie van 1.000 flexwoningen in 2023. Of we samen met woningcorporaties in
staat zullen zijn om ook daadwerkelijk op korte termijn die 1.000 extra tijdelijke woningen te realiseren, zal een enorme uitdaging zijn. Maar daar wil ik graag ook met de woningcorporaties en natuurlijk met de raad kijken wat we voor elkaar kunnen krijgen.
Met betrekking tot vraag 3 ben ik het met de vragenstellers eens dat het belangrijk is om de lopende projecten voor tijdelijke woningen natuurlijk op tempo voort te zetten. De raadsbrief van 17 januari maakt echter ook duidelijk dat de gemeente in 2023 kampt met een enorm tekort aan woningen voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen. Wij vinden het belangrijk om zo snel mogelijk met de corporaties over dit aanbod in gesprek te gaan en dat betekent dus ook misschien onconventionele mogelijkheden. Ik heb het eerder benoemd met de opvang van statushouders. We leven in een radicale tijd en dat vraagt soms ook om radicale beslissingen. Dit is er misschien ook een van.

Het antwoord op vraag 4 is dat het college als doelstelling heeft dat het plaatsen van tijdelijke woningen geen negatieve impact heeft op de plannen voor permanente woningbouw. In de brief en ook tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 7 februari hebben de corporaties ook toegelicht dat zij hier net zo in staan. Ik hecht eraan om te benoemen dat in de brief van de corporaties geen concrete plekken worden benoemd. Zij stellen voor om samen met de gemeente, maar ook met marktpartijen, de komende maand op zoek te gaan naar goede stedelijke plekken waarvan de verwachting is dat er voor 2030 geen woningen worden opgeleverd. En juist omdat de corporaties het hebben over deze kortere periode tot 2030 is dit ook een interessant aanbod vanuit de corporaties en willen we hierover ook het gesprek aangaan met hen. Dit betreft dus een aanzienlijk
kortere exploitatieperiode dan de projecten met tijdelijke woningen die we nu al realiseren.


Interessant voor jou

Mondelinge vragen Gevolgen afvalberg voor dieren

Lees verder

Mondelinge vragen Afvalcontainers mogen niet in het Zocherpark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer