Monde­linge vragen Afval­con­tainer bij speeltuin Het Kleine Bos


Indiendatum: 26 nov. 2020

Mondelinge vragen 1, 26 november 2020

Afgelopen zaterdag was het CDA op bezoek bij de buurtbewoners van de Wijde Doelen. Eerder stelden PvdD en de VVD al vragen over het plan van de gemeente om direct naast de speeltuin een containerpark met zes containers te plaatsen. Hoewel we begrijpen dat het altijd lastig is om ruimte te vinden voor afvalcontainers, lijkt deze plek wel erg onlogisch. De buurtbewoners hebben hun zorgen hierover al meerdere keren gedeeld met de gemeente. We zijn benieuwd wat op dit moment de status is en of de wethouder al kan aangeven of de gemeente bereid is om met een alternatief plan te komen.

Tijdens het vorige vragenuurtje vroegen wij naar het gevaar van glas in de speeltuin. We hoorden toen dat de gemeente een grote afscheiding wilde gaan plaatsen tussen de containers en de speeltuin. Dit brengt echter grote nadelen met zich mee. Zo blokkeert het het vrije uitzicht, kan de vuilnisman niet op een veilige afstand te werk gaan.

1. Zijn deze nadelen bij de gemeente bekend? Zo ja, hoe denkt zij dit anders op te lossen?

We hoorden tijdens het werkbezoek ook dat er een afstand tot de bomen gehouden moet worden van 9 meter. Hierdoor zouden er sowieso maar 1 of 2 containers passen. En dan dient er ook nog eens rekening te worden gehouden met de archeologie.

2. Is het college voornemens om zich te houden aan gemeentelijk beleid op deze terreinen? Wat is haar conclusie t.a.v. de haalbaarheid van de locatie bij speeltuin het kleine bos?

De vuilniswagen zou achteruit moeten insteken, waardoor de containers aan de linker (i.p.v. de rechter) kant zitten. Dit gebeurt dan op een relatief drukke weg, waar veel verkeer rijdt, en ook nog eens in de bocht die een grote blinde hoek bevat. Een nieuwe oversteekplaats zou gevaarlijk zijn.

3. Hoe denkt het college dit op een verkeersveilige manier te laten plaatsvinden? En kan zij toezeggen de huidige oversteekplaats -met volledig zicht-voor voetgangers niet te wijzigen?

Uit de raadsbrief van januari 2020 blijkt dat de gemeente werkt aan 8 alternatieve locaties, waaronder het Nicolaas Kerkhof. Wij zijn benieuwd naar de haalbaarheid van deze andere locaties. Daarbij is het belangrijk dat de beoogde locatie centraal gelegen is voor veel huishoudens en dat buurtbewoners kunnen meedenken over de locatie van de containers.

4. Kan voor elk van deze alternatieve locaties beargumenteerd worden waarom het college ervoor kiest de afvalcontainers liever in het Zocherpark te plaatsen?

In de antwoorden op MV8 van 15 oktober gaf de wethouder aan dat de beheervisie Singelgebied en het beheerplan Zocherpark niets zeggen over het plaatsen van ondergrondse containers in het park. Op het moment van het opstellen van deze documenten was er echter nog nergens sprake van ondergrondse inzameling. Wat deze documenten wél benadrukken is de monumentale status van het Zocherpark en in het verlengde daarvan de zorgvuldigheid waarmee voor de kwaliteit en de bomen in dit gebied gezorgd moet worden.

5. Is het college het ermee eens dat het met het oog op de gezondheid van bomen, zéker die in het monumentale Zocherpark, een slecht idee is om daar ondergrondse afvalcontainers naast te plaatsen omdat zowel de plaatsing van de containers als het ophalen van het afval een groot risico op schade aan de bomen en hun wortels geeft?

Jantine Zwinkels, CDA Utrecht
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Martijn van Dalen, Utrechtse VVD

Indiendatum: 26 nov. 2020
Antwoorddatum: 26 nov. 2020

Mondelinge vragen 1, 26 november 2020

Afgelopen zaterdag was het CDA op bezoek bij de buurtbewoners van de Wijde Doelen. Eerder stelden PvdD en de VVD al vragen over het plan van de gemeente om direct naast de speeltuin een containerpark met zes containers te plaatsen. Hoewel we begrijpen dat het altijd lastig is om ruimte te vinden voor afvalcontainers, lijkt deze plek wel erg onlogisch. De buurtbewoners hebben hun zorgen hierover al meerdere keren gedeeld met de gemeente. We zijn benieuwd wat op dit moment de status is en of de wethouder al kan aangeven of de gemeente bereid is om met een alternatief plan te komen.

Tijdens het vorige vragenuurtje vroegen wij naar het gevaar van glas in de speeltuin. We hoorden toen dat de gemeente een grote afscheiding wilde gaan plaatsen tussen de containers en de speeltuin. Dit brengt echter grote nadelen met zich mee. Zo blokkeert het het vrije uitzicht, kan de vuilnisman niet op een veilige afstand te werk gaan.

1. Zijn deze nadelen bij de gemeente bekend? Zo ja, hoe denkt zij dit anders op te lossen?

Voorzitter! Het antwoord op vraag 1. Bij de vaststelling van het programma van eisen en het functionele ontwerp in januari jl. hebben wij naar aanleiding van de zorgen van buurtbewoners een aantal extra maatregelen toegezegd. Die betreffen het verplaatsen van de entree van de speeltuin, het plaatsen van een afscheiding tussen de containers en de speeltuin in de vorm van een groene haag en het verbeteren van de nabijgelegen oversteekplaats voor kinderen en hun ouders alsmede het afstemmen van de tijdstippen waarop de containers worden geleegd. In de raadsbrief van
19 november jl. staat dat wij deze maatregelen in samenwerking met de omgeving willen uitvoeren.

We hoorden tijdens het werkbezoek ook dat er een afstand tot de bomen gehouden moet worden van 9 meter. Hierdoor zouden er sowieso maar 1 of 2 containers passen. En dan dient er ook nog eens rekening te worden gehouden met de archeologie.

2. Is het college voornemens om zich te houden aan gemeentelijk beleid op deze terreinen? Wat is haar conclusie t.a.v. de haalbaarheid van de locatie bij speeltuin het kleine bos?

Het antwoord op vraag 2. In de beheervisie Singelgebied en het beheerplan Zocherpark worden geen uitspraken gedaan over het al dan niet inpassen van ondergrondse afvalcontainers. Daarom zijn afspraken gemaakt over hoe moet worden omgegaan met erfgoed en groen, vergelijkbaar met andere locaties waar ondergrondse containers zijn aangebracht. Ook is de bodem onderzocht. Daarbij is een historische keerwand aangetroffen. Die ligt echter niet op de voor de containers beoogde locatie. Bij de graafwerkzaamheden houden wij een veilige marge aan, zodat de
keerwand niet kan worden beschadigd. Wij vinden de locatie zeker haalbaar. Wij houden rekening met de afstand tussen de containers en de aanwezige bomen, de kroonprojectie en de boomwortels. Wij hebben het plan bijgesteld van de aanvankelijk beoogde zes containers naar vier.

De vuilniswagen zou achteruit moeten insteken, waardoor de containers aan de linker (i.p.v. de rechter) kant zitten. Dit gebeurt dan op een relatief drukke weg, waar veel verkeer rijdt, en ook nog eens in de bocht die een grote blinde hoek bevat. Een nieuwe oversteekplaats zou gevaarlijk zijn.

3. Hoe denkt het college dit op een verkeersveilige manier te laten plaatsvinden? En kan zij toezeggen de huidige oversteekplaats -met volledig zicht-voor voetgangers niet te wijzigen?

Het antwoord op vraag 3. Bij de beoordeling voor de inpassing van de containers op de locatie zijn verkeerskundige maatregelen toegezegd. Samen met de omgeving en met behulp van de verkeersadviseur werken wij dat verder uit. Wij bekijken daarbij de situatie van de huidige
versteekplaats zorgvuldig. Wij betrekken daarbij het in opdracht van enkele omwonenden uitgebrachte advies van Veilig Verkeer Nederland. Wij willen een proefrit maken met een ophaalwagen om eventuele onveilige situaties in beeld te krijgen en om waar mogelijk aanvullende maatregelen te treffen.

Uit de raadsbrief van januari 2020 blijkt dat de gemeente werkt aan 8 alternatieve locaties, waaronder het Nicolaas Kerkhof. Wij zijn benieuwd naar de haalbaarheid van deze andere locaties. Daarbij is het belangrijk dat de beoogde locatie centraal gelegen is voor veel huishoudens en dat buurtbewoners kunnen meedenken over de locatie van de containers.

4. Kan voor elk van deze alternatieve locaties beargumenteerd worden waarom het college ervoor kiest de afvalcontainers liever in het Zocherpark te plaatsen?

Het antwoord op vraag 4. Voorafgaand aan de inspraakperiode zijn in de omgeving acht
verschillende locaties in de omgeving verkend. De locaties zijn gekozen op basis van een wandeling
met het buurtcomité Twijnstraat en omgeving. Daar heeft uiteindelijk een selectie plaatsgevonden
van acht locaties waarvan er vijf technisch niet haalbaar bleken te zijn. Eén van de afgevallen locaties is het Nicolaaskerkhof. Daar is een aantal redenen voor: de aanwezigheid van het Klaaskerkhof - stoffelijke resten in de ondergrond - waar zeer waarschijnlijk geen ondergrondse containers kunnen worden geplaatst. Daar zouden bovengrondse containers moeten komen. Daartoe moet een aantal parkeerplaatsen voor auto's worden opgeheven om de route aan te kunnen leggen voor de vrachtwagens die de containers moeten legen. De kosten daarvan zijn € 30.000 per plek. Er zou opnieuw onderzoek moeten worden gedaan. Dat kost € 50.000. Op deze plek zouden maximaal drie containers kunnen komen. Bij de Wijde Doelen zijn dat er vier. De containers zouden midden op het plein komen te staan. Dat is goed voor het zicht op de containers, maar niet voor de
aantrekkelijkheid van het plein.

In de antwoorden op MV8 van 15 oktober gaf de wethouder aan dat de beheervisie Singelgebied en het beheerplan Zocherpark niets zeggen over het plaatsen van ondergrondse containers in het park. Op het moment van het opstellen van deze documenten was er echter nog nergens sprake van ondergrondse inzameling. Wat deze documenten wél benadrukken is de monumentale status van het Zocherpark en in het verlengde daarvan de zorgvuldigheid waarmee voor de kwaliteit en de bomen in dit gebied gezorgd moet worden.

5. Is het college het ermee eens dat het met het oog op de gezondheid van bomen, zéker die in het monumentale Zocherpark, een slecht idee is om daar ondergrondse afvalcontainers naast te plaatsen omdat zowel de plaatsing van de containers als het ophalen van het afval een groot risico op schade aan de bomen en hun wortels geeft?

Het antwoord op vraag 5. Dit antwoord is al gegeven. Wij houden rekening met de afstand
tussen de containers en de aanwezige bomen.

Jantine Zwinkels, CDA Utrecht
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Martijn van Dalen, Utrechtse VVD