Monde­linge vragen Anato­mie­gebouw


Indiendatum: 17 mei 2018

Mondelinge vragen 3, 17 mei 2018

In de beantwoording van Schriftelijke Vragen 19/2018 dd 7 maart 2018 staat “Voor het pand (=Anatomiegebouw, Bekkerstraat 141) gold op het moment van de aanvraag de bestemming ‘maatschappelijke doeleinden’. Op basis van deze functie was onderwijs al toegestaan. Voor de toevoeging van de tien woningen en bedrijfsruimte was een omgevingsvergunning noodzakelijk. Aangezien bij deze omgevingsvergunning sprake was van een functiewijziging, is de aanvraag ook getoetst aan het geldende parkeerbeleid.”

Volgens de website van het Anatomiegebouw wordt het gebouw gebruikt voor nascholing, congressen en symposia. Er zijn twee zalen met een capaciteit van respectievelijk 120 en 60 personen.

Dit roept bij GroenLinks en de Partij voor de Dieren de volgende vragen op:

1. Passen de activiteiten, commerciële zaalverhuur tbv congressen en symposia, binnen het geldende bestemmingsplan, de erfpachtovereenkomst en bij de omgevingsvergunning die is afgegeven?

Er worden symposia en congressen georganiseerd in het gebouw. Men adviseert OV, dan wel parkeergarages in de buurt. Zowel OV als parkeergarages liggen op 10 tot 15 min. afstand lopen. Het is aannemelijk dat een redelijk aantal mensen toch zal proberen in de buurt te parkeren.

2. Hoe kijkt de gemeente aan tegen de vermoedens dat de verkeersdrukte toeneemt doordat bezoekers aan het anatomiegebouw toch een parkeerplek in de wijk proberen te zoeken?

3. Wat kan de gemeente doen om de parkeerdruk en verkeersdrukte te voorkomen die wellicht ontstaat?

Er is een vergunning verleend voor een zijingang ter hoogte van de Griftkade, aangrenzend aan de voetgangers/fietsbrug over de Grift. Ook heeft de gemeente juist op die plek nieuwe afvalcontainers gepland. Er ontstaan twee situaties die de aandacht vragen.

4. Hoe is rekening gehouden met de vergunning tbv de zijingang en de planning van de afvalcontainers bij de brug?

5. De ingang zal gebuikt worden voor levering van goederen en dergelijke: hoe lost de gemeente de geluidoverlast op en de gevaarlijke situaties die daardoor op dat punt kunnen ontstaan?

Rachel Heijne, Erwin Virginia, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 17 mei 2018
Antwoorddatum: 17 mei 2018

In de beantwoording van de Schriftelijke Vragn nr. 19 2018 dd 6 maart 2018 staat “Voor het pand (=Anatomiegebouw, Bekkerstraat 141) gold op het moment van de aanvraag de bestemming ‘maatschappelijke doeleinden’. Op basis van deze functie was onderwijs al toegestaan. Voor de toevoeging van de tien woningen en bedrijfsruimte was een omgevingsvergunning noodzakelijk. Aangezien bij deze omgevingsvergunning sprake was van een functiewijziging, is de aanvraag ook getoetst aan het geldende parkeerbeleid.”

Volgens de website van het Anatomiegebouw wordt het gebouw gebruikt voor nascholing, congressen en symposia. Er zijn twee zalen met een capaciteit van respectievelijk 120 en 60 personen.

Dit roept bij GroenLinks en de Partij voor de Dieren de volgende vragen op:

1. Passen de activiteiten, commerciële zaalverhuur tbv congressen en symposia, binnen het geldende bestemmingsplan, de erfpachtovereenkomst en bij de omgevingsvergunning die is afgegeven?

Activiteiten zoals nascholing, congressen en symposia passen alleen als die worden georganiseerd door een bestaande maatschappelijke onderneming die in het pand is gevestigd. In alle andere gevallen valt het aanbieden van nascholing en het organiseren van congressen en symposia onder de bestemming commerciële zalenverhuur. Zelfstandige commerciële zalenverhuur past niet binnen de verleende omgevingsvergunning en is in strijd met de regels van de geldende beheersverordening.

Er worden symposia en congressen georganiseerd in het gebouw. Men adviseert OV, dan wel parkeergarages in de buurt. Zowel OV als parkeergarages liggen op 10 tot 15 min. afstand lopen. Het is aannemelijk dat een redelijk aantal mensen toch zal proberen in de buurt te parkeren.

2. Hoe kijkt de gemeente aan tegen de vermoedens dat de verkeersdrukte toeneemt doordat bezoekers aan het anatomiegebouw toch een parkeerplek in de wijk proberen te zoeken?

De vermelding van deze activiteiten op de website was aanleiding voor een omwonende om bij het college een handhavingverzoek in te dienen. In dat kader zullen wij ons hierover een oordeel vormen en ondernemer en pandeigenaar vragen naar hun plannen en voornemens. De verkeersdrukte is meegenomen bij de ruimtelijke toelaatbaarheid van toegestane activiteiten.

3. Wat kan de gemeente doen om de parkeerdruk en verkeersdrukte te voorkomen die wellicht ontstaat?

In de omgevingsvergunning is getoetst aan het geldende parkeerbeleid. Dat voldoet hieraan. Indien men een extra functie wil toevoegen, zal opnieuw een parkeerbalans moeten worden gemaakt.

Er is een vergunning verleend voor een zijingang ter hoogte van de Griftkade, aangrenzend aan de voetgangers/fietsbrug over de Grift. Ook heeft de gemeente juist op die plek nieuwe afvalcontainers gepland. Er ontstaan twee situaties die de aandacht vragen.

4. Hoe is rekening gehouden met de vergunning tbv de zijingang en de planning van de afvalcontainers bij de brug?

Voor een zij-ingang ter hoogte van de Griftkade is geen vergunning verleend.

5. De ingang zal gebuikt worden voor levering van goederen en dergelijke: hoe lost de gemeente de geluidoverlast op en de gevaarlijke situaties die daardoor op dat punt kunnen ontstaan?

Wij hebben een omgevingsvergunning verleend voor een ingang aan de andere zijde, waar voorheen het buitenterrein van het kinderdagverblijf lag. Mocht zich in de toekomst een gevaarlijke situatie voordoen of sprake zijn van geluidsoverlast, dan kunnen omwonenden dat bij het college melden. Indien nodig zal het college handhavend optreden.