Monde­linge vragen Beëin­diging deelname Opdracht­ge­vers­groep van Houd Rivie­renwijk Leefbaar


Op zondag 3 februari jl. ontving het CDA een e-mail van de werkgroep Houd Rivierenwijk Leefbaar, waarin zij aangeef niet langer deel wil uitmaken van de opdrachtgeversgroep voor het onderzoeken van de nadelige effecten van de ontwikkeling Merwedekanaalzone voor de omliggende buurten.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Heeft het college kennisgenomen van het bericht en hoe duidt zij deze beslissing van de werkgroep?

2. Welke reactie zal het college geven richting de werkgroep Houd Rivierenwijk Leefbaar?

3. Zijn er zaken die het college zichzelf aanrekent, voor het feit dat zo’n gemotiveerde, betrokken groep mensen nu afhaakt?

Eerder heb ik al schriftelijke vragen gesteld over het besluitvormingsproces dat voor ons ligt voor de Merwedekanaalzone, juist omdat de volgorde van de stappen onduidelijk en niet transparant was.

4. Hoe kijkt het college naar de constatering dat de nulmeting pas na besluitvorming zal uitgevoerd worden? Herkent zij dit? Zo ja, wat wil het college hieraan doen? Zo nee, hoe kan dit risico worden voorkomen?

5. Op welke andere wijzen kunnen inwoners uit de omliggende buurten in de komende maanden participeren? En hoe wordt de raad geïnformeerd hierover, voordat zij verdere besluiten neemt?

Jantine Zwinkels, CDA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Bülent Işik, PvdA

Antwoorddatum: 7 feb. 2019

Op zondag 3 februari jl. ontving het CDA een e-mail van de werkgroep Houd Rivierenwijk Leefbaar, waarin zij aangeef niet langer deel wil uitmaken van de opdrachtgeversgroep voor het onderzoeken van de nadelige effecten van de ontwikkeling Merwedekanaalzone voor de omliggende buurten.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Heeft het college kennisgenomen van het bericht en hoe duidt zij deze beslissing van de werkgroep?

Ik ben van de genoemde feiten zeker op de hoogte. Ik vind het jammer. Wij willen bij de opzet van de bewonersgroep, de nulmeting, de buurtaanpak, de bevordering van de leefbaarheid van de eigen buurt en van de Merwedekanaalzone de buurtbewoners betrekken.

2. Welke reactie zal het college geven richting de werkgroep Houd Rivierenwijk Leefbaar?

De werkgroep Houd Rivierenwijk Leefbaar heeft direct na de start van de vergadering het overleg van de bewonersgroep verlaten. Aan de bewonersgroep nemen verder deel de klankbordgroep Merwede uit Rivierenwijk, twee leden van de wijkraad Zuidwest (één uit Rivierenwijk en één uit Transwijk), een huurdersvereniging uit Rivierenwijk en twee actieve wijkbewoners (één uit Rivierenwijk en één uit Transwijk). Al deze mensen blijven deelnemen. Een aantal leden van het overleg heeft na afloop zelf het initiatief genomen en contact gezocht met de werkgroep Houd Rivierenwijk Leefbaar.

3. Zijn er zaken die het college zichzelf aanrekent, voor het feit dat zo’n gemotiveerde, betrokken groep mensen nu afhaakt?

Ik zal de leden van de werkgroep Houd Rivierenwijk Leefbaar uitnodigen voor een gesprek waarin hun zorgen en vragen aan de orde komen. Ik zal tijdens het gesprek een toelichting geven op het planvormingsproces, zowel voor de Merwedekanaalzone als voor de plek van de nulmeting alsmede de buurtaanpak. Wij zullen de werkgroep Houd Rivierenwijk Leefbaar uiteraard op de hoogte houden van de voortgang van de bewonersgroep en hen voor de bijeenkomsten blijven uitnodigen. Het is uiteraard aan hen om te beoordelen of zij willen deelnemen of niet.

Eerder heb ik al schriftelijke vragen gesteld over het besluitvormingsproces dat voor ons ligt voor de Merwedekanaalzone, juist omdat de volgorde van de stappen onduidelijk en niet transparant was.

4. Hoe kijkt het college naar de constatering dat de nulmeting pas na besluitvorming zal uitgevoerd worden? Herkent zij dit? Zo ja, wat wil het college hieraan doen? Zo nee, hoe kan dit risico worden voorkomen?

Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen hebben wij gezegd dat de nulmeting beschikbaar is bij de besluitvorming over de omgevingsvisie deel 2 en het stedenbouwkundig plan voor deelgebied 5 Merwedekanaalzone. De nulmeting gebruiken wij samen met de monitoring om te kunnen volgen hoe de buurten zich in relatie tot de realisatie van de Merwedekanaalzone ontwikkelen. Verder is in samenspraak met wijkbewoners de buurtaanpak voor Rivierenwijk en Transwijk gestart. Wij zoeken samen met wijkbewoners naar een verbetering van de openbare ruimte in Rivierenwijk en Transwijk, bijvoorbeeld door vergroening.

5. Op welke andere wijzen kunnen inwoners uit de omliggende buurten in de komende maanden participeren? En hoe wordt de raad geïnformeerd hierover, voordat zij verdere besluiten neemt?

Naast de nulmeting en de buurtaanpak is er vanzelfsprekend ook een formeel inspraakproces. Wijkbewoners van de omliggende buurten zullen in de inspraakperiode in het voorjaar worden geïnformeerd via wijkberichten en informatiebijeenkomsten, waarvoor wij ook de raad uitnodigen. De inspraakreacties worden gebundeld, inzichtelijk gemaakt, van antwoord voorzien en betrokken bij de besluitvorming door de raad.

Aanvullende vraag van de heer Strandstra (PvdD): Voorzitter, in het e-mailbericht waar mevrouw Zwinkels op wees, stelt de werkgroep: "Tevens is er in de doelstelling van de opdrachtgeversgroep sprake van een aantal aannames. Dat de leden van de groep mogen meedenken over het plaatsen van de bruggen behelst de veronderstelling dat er meerdere bruggen geplaatst worden."
De werkgroep heeft vaker aangegeven problemen te hebben met de berichtgeving van de gemeente waarin al op voorhand ervan wordt uitgegaan dat een aantal bruggen wordt geplaatst. Kan het college bevestigen dat met de breed gedragen motie 19 uit 2018 opdracht wordt gegeven voor het uitwerken van een voorkeursvariant met één brug in deelgebied 5 en dat deze voorkeursvariant wordt gehandhaafd?

Wethouder: De motie zal zeker worden uitgevoerd.

Jantine Zwinkels, CDA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Bülent Işik, PvdA