Monde­linge vragen Berijden boom­spiegels Hiero­ny­mus­plantsoen


Van Stichting Behoud Lepelenburg eo hoorde de Partij voor de Dieren het volgende: “Aan het Hieronymusplantsoen bevindt zich een openbaar gemeentelijk pleintje dat van de huidige rijweg gescheiden is met een plantstrook aan de rand waarvan een drietal in 1835 o.l.v. Zocher geplante bomen staat. Voordat de verkeersbeperkende maatregelen aan het Hieronymusplantsoen werden ingevoerd gebeurde het bijna niet dat de boomspiegels, de wortelgebieden van de drie bedoelde bomen door vrachtauto’s of motorvoertuigen bereden werden. Nu, na invoering van de maatregelen gebeurt dat bijna iedere werkdag wel. Wie ter plekke gaat kijken ziet al enige beschadiging van de bomen.” De bomen waren eerst onderdeel van het park, maar door de verbreding van de rijbaan liggen de bomen nu gevaarlijk dicht op de rijroute, zoals nu helemaal blijkt. Auto’s en vrachtwagens rijden binnen de boomspiegel en over de wortels van de bomen.

Foto boom Hieronymusplantsoen

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college net als de Partij voor de Dieren van mening dat hier een zeer onwenselijke situatie is ontstaan voor deze monumentale bomen? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid met het oog op het behoud van de bomen op zeer korte termijn fysieke maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze bomen (inclusief boomspiegels en wortels) nog langer worden beschadigd en bedreigd door auto’s en vrachtwagens? Zo nee, waarom niet?

3. Zo ja, op welke termijn en op welke manier(en) worden deze maatregelen genomen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren