Monde­linge vragen Bikkershof inge­sloten door verkoop Mitros­wo­ningen


Indiendatum: 30 aug. 2018

Mondelinge vragen 2, 30 augustus 2018

De Bikkershof is een prachtig groen binnenterrein in de stadswijk Wittevrouwen. De tuin is semi-openbaar terrein en wordt door de omwonenden beheerd en bestuurd. Sinds 1987 heeft de bewonersvereniging de ecologische tuin in zelfbeheer. Het is een van de eerste zelfbeheerprojecten van de gemeente Utrecht, en zelfs landelijk. De binnentuin dreigt ingesloten te worden omdat de woningen boven de poorten die toegang verlenen tot de binnentuin verkocht worden en de nieuwe eigenaars ook eigenaar worden van de grond er onder.

Bij GroenLinks en de Partij voor de Dieren roept dit de volgende vragen op:

1. De Bikkershof is al 31 jaar in zelfbeheer van omwonenden. Is het college het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat dit daarmee een schoolvoorbeeld is van succesvol zelfbeheer en dat het onwenselijk is dat de Bikkershof zou ophouden te bestaan?
Zo ja, kan het college toezeggen dat het alles in het werk stelt wat in de mogelijkheden ligt om de toegang en daarmee het voortbestaan van de Bikkershof veilig te stellen? Zo ja, wanneer gaat u wat doen? Zo nee, waarom niet?

2. Op enig moment zou de grond onder de poorten overgegaan zijn van de gemeente naar Mitros voor één gulden, vertelt het verhaal. Klopt het dat de grond onder de poorten destijds is overgedragen aan Mitros voor het symbolische bedrag van één gulden? Wat was de reden om dit te doen? Zijn er destijds afspraken gemaakt met betrekking tot erfdienstbaarheid om toegang tot de Bikkershof veilig te stellen?

Mitros is de bovengelegen woningen gaan verkopen. Eén pand is reeds enige jaren geleden verkocht en de nieuwe eigenaar heeft ook de onderliggende grond tot één meter diep gekocht.

3. Kunnen omwonenden en gemeente in de huidige situatie, waarbij één pand al verkocht is, aanspraak maken op erfdienstbaarheid om toegang tot het terrein te behouden? Zo nee, wat kan de gemeente doen om toegang tot de Bikkershof alsnog veilig te stellen via die zijde?

4. De ingang onder het pand dat reeds verkocht is, is de enige mogelijkheid om met wat groter materieel, nodig voor het onderhoud, het terrein te betreden. De gemeente is verantwoordelijk voor groot onderhoud, zoals bestrating en speelmateriaal. Hoe gaat de gemeente haar taak vervullen als toegang tot het terrein met groter materieel niet meer mogelijk is.

De huurder in het pand dat ligt boven de tweede doorgang, is reeds vertrokken en Mitros gaat ook dit pand verkopen. Indien er met de nieuwe eigenaar geen goede afspraken worden gemaakt over toegang tot de Bikkershof, is er helemaal geen toegang meer tot de Binnentuin via gemeentegrond. Ook bestaat het gevaar dat de fietsenstallingen en opbergruimten niet meer gebruikt kunnen worden. Deze zijn destijds ook in zelfbeheer gegeven en de inkomsten van de fietsenstalling zijn nodig om onderhoud van de tuin te bekostigen.

5. De verkoop van de panden verloopt via Mitros. Kan het college Mitros oproepen om te zorgen dat erfdienstbaarheid een voorwaarde is bij toekomstige verkoop van woningen die nu nog in bezit van Mitros zijn? Zodat toegang tot tuin, fietsenstalling en opbergruimte gewaarborgd is? Zo nee, waarom niet?

Rachel Heijne, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 30 aug. 2018
Antwoorddatum: 30 aug. 2018

Mondelinge vragen 2, 30 augustus 2018

De Bikkershof is een prachtig groen binnenterrein in de stadswijk Wittevrouwen. De tuin is semi-openbaar terrein en wordt door de omwonenden beheerd en bestuurd. Sinds 1987 heeft de bewonersvereniging de ecologische tuin in zelfbeheer. Het is een van de eerste zelfbeheerprojecten van de gemeente Utrecht, en zelfs landelijk. De binnentuin dreigt ingesloten te worden omdat de woningen boven de poorten die toegang verlenen tot de binnentuin verkocht worden en de nieuwe eigenaars ook eigenaar worden van de grond er onder.

Bij GroenLinks en de Partij voor de Dieren roept dit de volgende vragen op:

1.De Bikkershof is al 31 jaar bij omwonenden in zelfbeheer. Is het college het met de fracties van GroenLinks en PvdD eens dat dit een schoolvoorbeeld is van succesvol zelfbeheer? Is het onwenselijk dat De Bikkershof ophoudt te bestaan? Kan het college toezeggen dat het alles in het werk stelt om de toegang en het voortbestaan van De Bikkershof veilig te stellen? Zo ja, wanneer zal het college iets doen? Zo nee, waarom niet?

Het college is het er zeker mee eens dat De Bikkershof een mooi voorbeeld is van zelfbeheer. De bewoners van de omgeving van De Bikkershof verdienen een groot compliment omdat zij door de jaren heen - er is daarbij altijd sprake van het wisselen van bewoners - er toch steeds in zijn geslaagd om dit initiatief te behouden en om het draagvlak ervoor te verzekeren.


2. Men zegt dat de grond onder de poorten voor één gulden is overgegaan van de gemeente naar Mitros. Klopt dit? Welke reden was er om dat te doen? Zijn destijds met betrekking tot de erfdienstbaarheid afspraken gemaakt om de toegang tot De Bikkershof veilig te stellen?

Het verhaal over de overdracht van één gulden klopt niet. In het kader van de privatisering van de gemeentelijke dienst woningbeheer zijn de woningen aan de Bekkerstraat 26 en de Goedestraat 27 per 1 januari 1993 in erfpacht uitgegeven aan de Stichting Woningbedrijf Utrecht en haar rechtsopvolger Mitros. In de notariële akte van vestiging erfpacht uit
1994 is ten behoeve van een binnenterrein en ten laste van de in erfpacht uitgegeven percelen Bekkerstraat 26 en Goedestraat 27 een erfdienstbaarheid gevestigd. Die houdt in een recht van overpad zodat De Bikkershof vanaf de openbare weg kan worden betreden. Daarmee is de toegang tot De Bikkershof tot in lengte van jaren veiliggesteld.

3. Kunnen de omwonenden en de gemeente in de huidige situatie, waarbij één pand is verkocht, aanspraak maken op erfdienstbaarheid om het terrein te kunnen betreden? Zo nee, wat kan de gemeente doen om de toegang tot De Bikkershof alsnog veilig te stellen?

Bij de verkoop van de woningen gaan de gevestigde erfdienstbaarheden automatisch over op de nieuwe woningeigenaren. Zij moeten zich daaraan netjes houden. Daarmee blijft het gebruik van beide onderdoorgangen door derden ook na verkoop van de woningen gewaarborgd.


4. Deze ingang is de enige mogelijkheid om het terrein met groot materieel te betreden. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud. Hoe vervult de gemeente deze taak als de toegang tot het terrein met groot materieel niet langer mogelijk is?

De toegang tot het terrein blijft bestaan.

5. De verkoop van de panden verloopt via Mitros. Kan het college Mitros vragen om ervoor te zorgen dat bij toekomstige verkoop van woningen die nu nog in bezit zijn van Mitros erfdienstbaarheid een voorwaarde is en dat de toegang tot de tuin, de fietsenstalling en de opbergruimte is gewaarborgd? Zo nee, waarom niet?

Over de toegang tot De Bikkershof zijn afspraken gemaakt. Vóór de zomerzijn met Mitros gesprekken gestart om afspraken te maken over de fietsenstalling en de opbergruimte zodat ook dit gebruik is gewaarborgd.
Mitros is bereid om mee te werken aan het maken van nieuwe afspraken, met name over het beheer en het onderhoud van beide onderdoorgangen.

Rachel Heijne, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren