Monde­linge vragen Bomen Sportpark Vechtzoom


Indiendatum: mei 2020

Op 5 mei 2020 berichtte de Telegraaf over de zorgen van de Utrechtse Bomenstichting over de aanleg van hockeyvelden op Sportpark Vechtzoom in Overvecht, en het kappen van bomen, waartegen een zienswijze is ingediend. De stichting vermoedt dat er desondanks toch op zeer korte termijn een begin zal worden gemaakt met voorbereidende werkzaamheden, namelijk het verleggen van sloten, omdat omwonenden dit van een uitvoerder ter plaatse vernamen. De Bomenstichting waarschuwt dat het verleggen van sloten al zeer schadelijk is voor de maar liefst 96 nu nog gezonde bomen die gekapt zouden moeten worden voor de aanleg van de sportvelden, waar de Utrechtse Bomenstichting en omwonenden tegen zijn. Aangezien het plan Sportpark Vechtzoom nog niet is goedgekeurd en niet onherroepelijk is, moet de gemeente dan ook wachten met deze voorbereidende werkzaamheden. De Utrechtse Bomenstichting deed het college daarom op 4 mei een handhavingsverzoek.

Op 7 mei 2020 berichtte de Telegraaf dat de gemeente Utrecht het betreurt dat er onduidelijkheid is ontstaan, maar helaas heeft het college de zorg dat er vroegtijdig met voorbereidingswerkzaamheden wordt gestart niet weggenomen.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

  1. Kan het college toezeggen dat er niet met werkzaamheden voor het plan Sportpark Vechtzoom begonnen gaat worden vóórdat het plan onherroepelijk geworden is en alle bezwaren en zienswijzen zijn behandeld, en dat er dus ook niet begonnen zal worden aan het verleggen van sloten, ook niet onder het mom van werkzaamheden rondom de bouw van woningen en het kaal maken van de ecologische groenstructuur? Zo nee, waarom niet?

  2. Deelt de wethouder onze zorgen dat het verleggen van die sloten een negatieve impact kan hebben op de gezondheid van de bomen? Zo nee, waarom niet?

  3. Deelt het college de opvatting met ons dat het onbestaanbaar is dat de gemeente wetgeving en haar eigen regelgeving (gemeentelijke en landelijke handhavingsstrategie) zou overtreden door alvast te beginnen met voorbereidingswerkzaamheden voor een plan waarvoor nog géén vergunning is? (zoals de UBS suggereert: dat er op korte termijn begonnen zou worden met voorbereidings- en uitvoeringshandelingen voor het plan sportpark, terwijl het besluit niet genomen en onherroepelijk is) Zo nee, waarom niet?
  4. Kan het college toezeggen om schriftelijk een overzicht te geven van het tijdspad van handhavingsverzoek, behandeling zienswijzen, beslissing over en bekendmaking van vergunningen, lopende en mogelijke zienswijze-, bezwaar- en beroepsprocedures en uitvoering werkzaamheden?