Monde­linge vragen Zwerf­afval en voed­seldum­pingen Park de Gagel Overvecht


Indiendatum: 14 mei 2020

Mondelinge vragen 6, 14 mei 2020

Al meer dan een jaar krijgt de Partij voor de Dieren signalen uit Overvecht over zwerfafval en brooddumpingen in en rond Park de Gagel. In het water en op de grond worden veel broden en andere voedingsresten gedumpt (voor eenden) en afval wordt daar ook veelvuldig achtergelaten. Er staat wel een bord tegen het voederen, maar dit bord is niet zichtbaar genoeg en helpt ogenschijnlijk ook niet tegen het dumpen. In juni 2019 brachten we dit ter sprake bij de Voorjaarsnota 2019, maar zo te horen zijn er geen verbeteringen te bemerken in en rond Park de Gagel. We horen ook dat meldingen bij de gemeente niet opgepakt worden.

De Partij voor de Dieren en het CDA hebben dan ook over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Erkent het college dat in Park de Gagel veel brood en ander voedsel wordt gedumpt? Zo nee, wat zijn dan de ervaringen van het college?

2. Erkent het college dat er veel zwerfafval (ook hele vuilniszakken en tassen met huisafval, naast prullenbakken en elders) in Park de Gagel wordt gedumpt, dat onder meer veelvuldig in het water terechtkomt, met gevaarlijke gevolgen voor waterdieren? Zo nee, wat zijn dan de ervaringen van het college?

3. Herkent het college het beeld dat met meldingen bij de gemeente niets gedaan wordt? Zo ja, hoe gaat de gemeente deze en vergelijkbare meldingen beter afhandelen?

4. Indien het college de klachten niet herkent: is het college bereid onderzoek te doen naar de problemen hier en ze alsnog aan te pakken, waar mogelijk in overleg met omwonenden? Zo nee, waarom niet?

5. Wat is de stand van zaken rond de broodvergisters in Overvecht en andere wijken?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Sander van Waveren, CDA
Ruurt Wiegant, SP

Indiendatum: 14 mei 2020
Antwoorddatum: 14 mei 2020

Mondelinge vragen 6, 14 mei 2020

Al meer dan een jaar krijgt de Partij voor de Dieren signalen uit Overvecht over zwerfafval en brooddumpingen in en rond Park de Gagel. In het water en op de grond worden veel broden en andere voedingsresten gedumpt (voor eenden) en afval wordt daar ook veelvuldig achtergelaten. Er staat wel een bord tegen het voederen, maar dit bord is niet zichtbaar genoeg en helpt ogenschijnlijk ook niet tegen het dumpen. In juni 2019 brachten we dit ter sprake bij de Voorjaarsnota 2019, maar zo te horen zijn er geen verbeteringen te bemerken in en rond Park de Gagel. We horen ook dat meldingen bij de gemeente niet opgepakt worden.

De Partij voor de Dieren en het CDA hebben dan ook over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Erkent het college dat in Park de Gagel veel brood en ander voedsel wordt gedumpt? Zo nee, wat zijn dan de ervaringen van het college?

Het is helaas zo dat wij het beeld van het in Park De Gagel veelvuldig dumpen van voedsel en huisafval herkennen. Wij herkennen ook het feit dat daaruit voor mens en dier overlast voortvloeit.

2. Erkent het college dat er veel zwerfafval (ook hele vuilniszakken en tassen met huisafval, naast prullenbakken en elders) in Park de Gagel wordt gedumpt, dat onder meer veelvuldig in het water terechtkomt, met gevaarlijke gevolgen voor waterdieren? Zo nee, wat zijn dan de ervaringen van het college?

Zie antwoord 1

3. Herkent het college het beeld dat met meldingen bij de gemeente niets gedaan wordt? Zo ja, hoe gaat de gemeente deze en vergelijkbare meldingen beter afhandelen?

Door de grote mate van vervuiling zijn onze medewerkers bijna dagelijks ter plekke om het park schoon te maken. Zij pakken de meldingen op. Wij zien echter dat het gebied al gauw daarna opnieuw vervuilt. Wij maken schoon op basis van de beeldkwaliteit. Als het gebied sneller en ernstiger vervuilt, schalen wij de inzet automatisch op. Gelukkig kunnen wij constateren dat ook een actieve omwonende het park regelmatig schoonmaakt. Dat zien wij natuurlijk graag.

4. Indien het college de klachten niet herkent: is het college bereid onderzoek te doen naar de problemen hier en ze alsnog aan te pakken, waar mogelijk in overleg met omwonenden? Zo nee, waarom niet?

Op dit moment brengen wij in het kader van het actieplan Utrechtschone stad de vervuilingshotspots in beeld. Park de Gagel is echt zo'n hotspot. Per hotspot wordt nu een aanpak ontwikkeld die bestaat uit drie onderdelen: het optimaliseren van de aanpak door Stadsbedrijven, het samenwerken met actieve buurtbewoners en omwonenden en het versterken van de communicatie, namelijk het werken aan mentaliteitsverandering en het actief wijzen op de gevolgen van vervuilend gedrag. Dit najaar ontvangt de raad, zoals eerder is toegezegd in de commissievergadering Stad en Ruimte van 31 oktober 2019, een overzicht van al die hotspots en daarbij voor elke hotspot een aanpak.

5. Wat is de stand van zaken rond de broodvergisters in Overvecht en andere wijken?

Broodvergisters in Kanaleneiland; zoals wij al eerder hebben gemeld, is daar eind 2018 een einde aan gekomen, in goed overleg tussen de gemeente, Reinaerde en Food for Good, dat in een aantal opzichten niet werkte. Wij hebben de raad daarover geïnformeerd. Voorlopig leegt de gemeente de bestaande brood-kliko's van deze pilot in Kanaleneiland via de GFT-inzameling. Dat is afgestemd met verschillende partijen, onder andere met de moskeeën. Door het probleem van voedseldumping breder aan te pakken, willen wij in samenwerking met moskeeën, woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke organisaties verschillende oplossingsmogelijkheden bekijken. Wij kunnen Overvecht als eerste aan de beurt laten komen voor wat betreft de bredere inzet van broodkliko's. Voedseldump en het voeren van eendjes zijn een onderdeel van de aanpak plaagdierbeheersing waarbij ook educatie en communicatie over dit onderwerp wordt betrokken. Onze communicatiecampagne start eind deze maand. De gemeente onderzoekt momenteel of het mogelijk is door middel van de APV een verbod in te stellen op het voeren van dieren. Wij informeren de raad hierover in het laatste kwartaal van dit jaar.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Sander van Waveren, CDA
Ruurt Wiegant, SP