Schrif­te­lijke vragen Herop­starten leer­lin­gen­vervoer tijdens de corona­crisis


Indiendatum: 18 mei 2020

Vragen naar aanleiding van corona, geen vraagnummer

Op donderdag 14 mei jl. heeft de raad een brief ontvangen van een bezorgde ouder over het heropstarten van het leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs. Uit deze brief blijkt dat de gemeentelijke communicatie omtrent het heropstarten onduidelijk is geweest en dat het heropstarten nu chaotisch verloopt. De brievenschrijfster stelt dat sommige leerlingen, door de gebrekkige communicatie, onterecht zijn uitgeschreven bij de vervoerder. Waardoor zij nu plotseling zonder vervoer zitten. Ook geeft zij aan dat er veel wijzigingen in de vervoerschema’s zijn doorgevoerd, waardoor een groot deel van de leerlingen niet meer kan rekenen op hun vaste ophaaltijden, een vaste chauffeur en/of een vaste plek in de taxi. Dit terwijl kinderen in het speciaal onderwijs vaak in het bijzonder behoefte hebben aan stabiliteit en structuur.

Dit brengt de fracties van de VVD, Partij voor de Dieren, Christenunie, SP, D66, CDA, Stadsbelang, PvdA, GroenLinks en Student & Starter tot de volgende vragen:

1. Herkent het college zich in het geschetste beeld? Zo ja, spelen dergelijke problemen bij meer leerlingen en om hoeveel gevallen gaat het dan?

2. Kan het college reflecteren op wat er mis is gegaan in de gemeentelijke communicatie naar de ouders? Hoe kan het dat er leerlingen nu zonder vervoer zitten?

3. Hoe is de gemeente omgegaan met de zorgen van ouders die, na het nieuws van de heropening, bij de gemeente terecht zijn gekomen? En hoe is de gemeente omgegaan met de klachten van de ouder over de gang van zaken?

4. Kan het college uitleggen waarom er voor gekozen is de vervoerschema’s ingrijpend te wijzigen? En vindt het college deze wijzigingen niet te ingrijpend voor de doelgroep?

5. Kan het college toezeggen er zorg voor te dragen dat alle leerlingen, die dat nodig hebben, van het leerlingenvervoer gebruik kunnen maken en ernaar te streven in de uitvoering hiervan ook zoveel mogelijk stabiliteit en structuur te bieden, voor nu en in de toekomst?

6. Wat betekent het anderhalve meter afstand houden voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en voor het veilig vervoeren van deze groep in de toekomst?

Ook het voortgezet speciaal onderwijs zal in de nabije toekomst weer van start gaan.

Tess Meerding, VVD
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland-Driesprong, ChristenUnie
Ruurt Wiegant, SP
Mohammed Saiah, D66
Sander van Waveren, CDA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Ilse Raaijmakers, PvdA
Heleen de Boer, GroenLinks
Jeffrey Koppelaar, Student&Starter

Indiendatum: 18 mei 2020
Antwoorddatum: 29 mei 2020

Vragen naar aanleiding van corona, geen vraagnummer

Op donderdag 14 mei jl. heeft de raad een brief ontvangen van een bezorgde ouder over het heropstarten van het leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs. Uit deze brief blijkt dat de gemeentelijke communicatie omtrent het heropstarten onduidelijk is geweest en dat het heropstarten nu chaotisch verloopt. De brievenschrijfster stelt dat sommige leerlingen, door de gebrekkige communicatie, onterecht zijn uitgeschreven bij de vervoerder. Waardoor zij nu plotseling zonder vervoer zitten. Ook geeft zij aan dat er veel wijzigingen in de vervoerschema’s zijn doorgevoerd, waardoor een groot deel van de leerlingen niet meer kan rekenen op hun vaste ophaaltijden, een vaste chauffeur en/of een vaste plek in de taxi. Dit terwijl kinderen in het speciaal onderwijs vaak in het bijzonder behoefte hebben aan stabiliteit en structuur.

Dit brengt de fracties van de VVD, Partij voor de Dieren, Christenunie, SP, D66, CDA, Stadsbelang, PvdA, GroenLinks en Student & Starter tot de volgende vragen:

1. Herkent het college zich in het geschetste beeld? Zo ja, spelen dergelijke problemen bij meer leerlingen en om hoeveel gevallen gaat het dan?

Zie hieronder

2. Kan het college reflecteren op wat er mis is gegaan in de gemeentelijke communicatie naar de ouders? Hoe kan het dat er leerlingen nu zonder vervoer zitten?

Zie hieronder

3. Hoe is de gemeente omgegaan met de zorgen van ouders die, na het nieuws van de heropening, bij de gemeente terecht zijn gekomen? En hoe is de gemeente omgegaan met de klachten van de ouder over de gang van zaken?

Zie hieronder

4. Kan het college uitleggen waarom er voor gekozen is de vervoerschema’s ingrijpend te wijzigen? En vindt het college deze wijzigingen niet te ingrijpend voor de doelgroep?

Zie hieronder

5. Kan het college toezeggen er zorg voor te dragen dat alle leerlingen, die dat nodig hebben, van het leerlingenvervoer gebruik kunnen maken en ernaar te streven in de uitvoering hiervan ook zoveel mogelijk stabiliteit en structuur te bieden, voor nu en in de toekomst?

Zie hieronder

6. Wat betekent het anderhalve meter afstand houden voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en voor het veilig vervoeren van deze groep in de toekomst?

Ook het voortgezet speciaal onderwijs zal in de nabije toekomst weer van start gaan.

Diverse fracties hebben vragen gesteld over het herstarten van het leerlingenvervoer tijdens de coronacrisis. De afgelopen maand is er hard gewerkt om het leerlingenvervoer te organiseren voor alle leerlingen die dat nodig hebben. Drie weken voor de herstart van het onderwijs op 11 mei jl. ontstond duidelijkheid over de condities waaronder de leerlingen mochten worden vervoerd. Alle ouders zijn persoonlijk gebeld, om informatie op te halen over de wensen voor vervoer, daarbij is expliciet de voorkeur voor eigen vervoer aangegeven. Ouders die gebruik wilden maken van vervoer zijn medegedeeld dat wij niet konden garanderen dat zij te maken kregen met hun vaste chauffeur en de voor hen bekende kinderen.

Van de 599 kinderen die wij normaliter vervoeren in het primair onderwijs, maakten 367 kinderen gebruik van leerlingenvervoer op 11 mei jl. Daarnaast zijn 90 kinderen door hun ouders zelf naar school gebracht en opgehaald. Het aantal leerlingen stijgt sindsdien. Op maandag 18 mei jl. maakten 418 leerlingen gebruik van leerlingenvervoer. Daarnaast werden nog 31 leerlingen met calamiteitenvervoer vervoerd, omdat zij ouders hebben met een cruciaal beroep of vanwege de thuissituatie. Door de wijzigingen (in schoolroosters, bso-adressen, beschikbare zitplaatsen, aantal te vervoeren kinderen) is inmiddels meerdere keren onder grote tijdsdruk een rijschema opgesteld.

Ondanks de uiterste inspanning van kinderen, ouders, vervoerder, scholen en gemeente, is het helaas niet gelukt om het geheel vlekkeloos te laten verlopen. De bereikbaarheidsuren bij de gemeente Utrecht zijn verruimd om de ouders en scholen goed en snel te woord te staan. Over zorgen van ouders hebben wij zo veel mogelijk telefonisch overleg gehad. Er zijn twee formele klachten via de wethouder binnen gekomen. Naast een schriftelijke reactie is er ambtelijk contact geweest met deze ouders.

Vanaf 1 juni a.s. verzorgt het voortgezet (speciaal) onderwijs ook hun lessen op de schoollocatie. Sinds onze brief op dinsdag 26 mei jl. is de landelijke richtlijn leerlingenvervoer verschenen voor de groep leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze richtlijn schrijft voor dat leerlingen verplicht zijn een mondkapje te dragen en dat de anderhalve meter afstand niet hoeft te worden nageleefd tijdens het vervoer. Deze week is gestart met het inventariseren welke leerlingen gebruik willen maken van vervoer en hoe de schooltijden er gaan uitzien voor deze leerlingen. Op het moment dat alle informatie bekend is, is het mogelijk om in overleg met de vervoerder de rijschema’s op te stellen.

Omdat wij op dit moment nog niet over alle informatie beschikken, is het niet mogelijk om per 2 juni a.s. direct de leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs te vervoeren. De ouders zijn hier zoals wij in onze brief van dinsdag hebben vermeld, deze week over geïnformeerd en gevraagd het vervoer tot 12 juni a.s. zelf te verzorgen.

Tess Meerding, VVD
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland-Driesprong, ChristenUnie
Ruurt Wiegant, SP
Mohammed Saiah, D66
Sander van Waveren, CDA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Ilse Raaijmakers, PvdA
Heleen de Boer, GroenLinks
Jeffrey Koppelaar, Student&Starter

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Zwerfafval en voedseldumpingen Park de Gagel Overvecht

Lees verder

Schriftelijke vragen Versoepeling maatregelen coronavirus voor mensen met een beperking of een chronische ziekte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer