Monde­linge vragen Bomenkap Aarts­bis­schop­pelijk Paleis


Mondelinge vragen 2, 28 november 2019

Het Aartsbisschoppelijk Paleis heeft op 11 juli jl. een vergunningaanvraag ingediend voor het kappen van twee monumentale bomen en 19 coniferen. De 19 coniferen zouden inmiddels al zijn verwijderd en de kapvergunning voor de twee karakteristieke en ecologisch waardevolle bomen is op 22 november verleend.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks begrijpen niet dat de gemeente de vergunning heeft verleend. Het behouden van monumentale bomen dient een groter belang dan zowel het inrichten van een tuin als het eventueel aanleggen van parkeerplaatsen. Herinrichten kan ook mét behoud van de bomen, dat past bovendien ook bij onze visie op Utrecht als klimaatvriendelijke en gezonde stad.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben over het voorgaande de volgende vragen:

1. Kan het college bevestigen dat gemeentelijk beleid is dat bomen, zeker monumentale bomen van grote ecologische waarde, zoveel mogelijk behouden moeten blijven?

2. Vindt het college ook dat het groen bij het Aartsbisschoppelijk Paleis belangrijk is voor het Utrechtse ecosysteem?

3. Vindt het college ook dat dit ecologische belang groter is dan de wens van de eigenaar om de tuin te herinrichten? Zo nee, welk belang van de eigenaar is groter dan het ecologische belang?

4. Welke afwegingen hebben geleid tot het verlenen van de vergunning?

5. Welke mogelijkheden zijn er nog om de bomen te behouden?

6. Klopt het dat recentelijk in de tuin waar ook de kastanjes staan al 19 coniferen verwijderd zijn?

a. Zo ja, gold daarvoor een vergunningplicht?

b. Zo ja, is daarvoor een vergunning verleend?

7. Is het college bereid om met de aartsbisschop in gesprek te treden teneinde de bomen te behouden en een herinrichting van de tuin aan te grijpen om zoveel mogelijk groen toe te voegen bij het Aartsbisschoppelijk Paleis?

8. Kan het college bevestigen dat er geen nieuwe parkeerplaats of andere verharding komt op het terrein van het Aartsbisschoppelijk Paleis?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Erwin Virginia, GroenLinks